Arcam: ARCAMS PROSPEKT OFFENTLIGGÖRS(ARCM)

(NGM: ARCM)

Arcam har idag offentliggjort sitt prospekt för nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom emissionen stärks Arcams kassa och därmed förutsättningarna för en fortsatt utveckling av bolaget. Vid fullt utnyttjande tillförs Arcam 29,6 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen är säkerställd genom avsiktsförklaring och emissionsgaranti från en grupp större aktieägare i kombination med en emissionsgaranti från externa emissionsgaranter.

Villkor och tidsplan

Villkoren för emissionen är i korthet;

- 3 gamla aktier ger rätt att teckna 4 nya aktier

- Teckningskurs 35 öre per aktie

- Emissionen är under vissa villkor fullt ut garanterad genom teckningsåtaganden och garantier

- Emissionsbelopp 29,6 Mkr vid full teckning

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätt 8 juni

Avstämningsdag 11 juni

Handel med teckningsrätter 15 - 24 juni

Teckningstid 15 - 29 juni

Fullständigt prospekt skickas till samtliga aktieägare.

Tryckt utgåva av Arcams prospekt med anmälningssedel kan rekvireras från Aktieinvest Emittentservice på 08 - 506 517 95, emittentservice@aktieinvest.se

Prospekt och anmälningssedlar finns också att ladda ned från www.arcam.com.

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, tel. 031 710 32 00

alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Besök även www.arcam.com

Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning inom främst flyg- och implantatindustri.

Teknologin ger möjlighet till ny funktionalitet och betydande besparingar i produktionskostnader.

Arcams aktie är noterad på NGM.

Om oss

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Italien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar