Arcam: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010

(NGM:ARCM)

(För komplett bokslutskommuniké inklusive tabeller se bifogad fil)

För helåret:

 • Försäljningen ökade med 21% till 90,5 (74,5) Mkr
 • Resultat efter skatt ökade med 8,3 Mkr till 1,8 (-6,5) Mkr
 • Resultat per aktie 0,02 (-0,07) kr
 • Kassaflöde från rörelsen 7,2 Mkr, likvida medel vid periodens slut 23,3 (16,1) Mkr
 • 13 (9) system levererades under perioden
 • Orderingången under året uppgick till 12 (10) system
 • Orderbok vid årets slut 3 (4) system

Varav för fjärde kvartalet:

 • Försäljningen ökade med 29% till 33,4 (25,9) Mkr
 • Rörelseresultat efter skatt ökade med 5,4 Mkr till 6,0 (0,6) Mkr
 • Resultat per aktie 0,04 (0,0) kr
 • 5 (3) system levererades under perioden
 • Orderingången uppgick till 8 (7) system

Väsentliga händelser efter verksamhetsperiodens utgång

 • En order på ett Arcam A2-system erhölls i januari 2011

Detta är Arcam

Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi EBM© – Electron Beam Melting ger möjlighet att tillverka detaljer i metall med optimala egenskaper i små och medelstora serier. Arcam bildades 1997 och under 2002 introducerades det första kommersiella EBM-systemet, EBM S12. I början av 2007 introducerades Arcam A2, ett system med fördubblad byggvolym jämfört med EBM S12, och i slutet av 2009 lanserades Arcam A1, ett EBM-system anpassat för produktion av ortopediska implantat. Med Arcam A1 introducerades MultiBeam, en patenterad teknologi som väsentligt höjer systemets produktivitet och övriga prestanda.

Arcams marknad är global där kunder inom främst implantat- och flygindustrin drar nytta av teknologins möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Sedan introduktionen har ett 70-tal EBM-system levererats till krävande kunder i Europa, USA och Asien. Bolaget är noterat på NGM sedan 2000. Huvudkontor och produktion är lokaliserat i Mölndal, Sverige, och servicekontor finns i USA, Italien och Kina.

VD-kommentar

Allt fler system används för produktion

Vi är glada att kunna presentera ett bokslut där vi åter visar tillväxt, vinst och ett positivt kassaflöde.

Systemförsäljningen ökade i antal system och vi fick också bättre betalt för systemen. Samtidigt är eftermarknaden stabil och ger löpande intäkter.

Användandet av de installerade systemen för produktionsapplikationer fortsätter att öka. Av årets 13 levererade system har 7 levererats till befintliga kunder, för kapacitetsutbyggnad.

Speciellt glädjande är det genomslag vi nu har inom ortopediska implantat. Till idag har över 10 000 ortopediska implantat tillverkade med EBM-teknik implanterats. En viktig uppgift är nu att genom fortsatt bearbetning av implantatbolagen öka försäljningen inom området.

Viktiga affärshändelser under 2010 var att flygindustrikoncernen Avio tog leverans av fyra system för produktion av turbinblad och att implantatindustrin fortsätter öka sin produktionskapacitet med EBM-teknik.

Satsningen på ökad marknadsnärvaro fortsätter och under 2010 har ett servicecenter startats i Beijing för att bättre stödja och utveckla den asiatiska marknaden. En person har anställts för service och support i regionen. Vi har också utökat organisationen i Italien och startat ett servicecenter i Milano, förutom det kontor vi sedan tidigare har på Sicilien.

Ytterligare en marknadssatsning är den KAM (Key Account Management)- och applikationsgrupp som bildades under året. Gruppens uppgift är att tvärfunktionellt hantera våra strategiskt viktiga nyckelkunder för att dessa kunder snabbare skall kunna utnyttja vår teknik fullt ut, och därmed bli än större kunder för oss.

Kassaflödet var starkt under året och kassan är vid årsskiftet större än vid den nyemission som genomfördes sommaren 2009. Det innebär att vi har bra möjligheter att fortsätta finansiera satsningar i utveckling, applikationskunnande och marknadsföring, för att kunna bredda vår teknologi och vår marknadsnärvaro.

Med den nuvarande orderboken om 4 system har vi en bra utgångspunkt för att fortsätta växa och förbättra resultatet under helåret 2011.

Mölndal i februari 2011

Magnus René, VD

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar