Arcam: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012

Strategiska order, kraftigt ökad omsättning och stark orderbok inför 2013

 • Ÿ  Nettoomsättningen ökade med 29 % till 139,1 (107,7) Mkr
 • Ÿ  Resultat efter finansiella poster ökade till 15,0 (5,5) Mkr
 • Ÿ  Resultat per aktie uppgick till 4,04 (1,49) kr
 • Ÿ  Vinstmarginalen ökade till 10,8% (5,1)
 • Ÿ  Likvida medel vid periodens slut 26,9 (38,2) Mkr
       (i likvida medel ingår förskotterat forskningsbidrag om ca 5,0 (10,6) Mkr)
 • Ÿ  Orderingången uppgick till 24 (12) system
 • Ÿ  15 (14) EBM-system levererades under perioden
 • Ÿ  Orderboken vid periodens slut var 10 (1) system
 • Ÿ  Omvänd split av aktien 40:1
 • Ÿ  Notering på Nasdaq OMX Small Cap 18 juni

Varav för fjärde kvartalet:

 • Ÿ  Försäljningen uppgick till 62,5 (46,0) Mkr
 • Ÿ  Resultat efter finansiella poster 13,7 (10,8) Mkr
 • Ÿ  Orderingången uppgick till 12 (4) system
 • Ÿ  8 (6) EBM-system levererades under fjärde kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Order från MTC i Japan i januari

VD Magnus René kommenterar
Efter ett starkt fjärde kvartal nådde vi för helåret en omsättning på drygt 139 Mkr och ett nettoresultat på 15 Mkr. Framgångarna kommer efter målmedveten och långsiktig affärsutveckling i kombination med framgångsrikt utvecklingsarbete mot högre prestanda och ökad användarvänlighet. Vi gläds åt den ökande efterfrågan på vår EBM-teknologi på en annars allmänt svag marknad för industriprodukter. Allt fler kunder inser potentialen och fördelarna med vår EBM-teknologi och är därmed beredda att fatta avgörande och långsiktiga beslut om investeringar i våra system.

Strategiska affärer
De nya affärer som gjorts under året har stor strategisk betydelse för bolaget. Under 2012 träffades avtal med flera strategiskt viktiga kunder inom flygindustrin, bland annat det leveransavtal med en ledande aktör inom flygindustrin som tecknades i juni, och som är bolagets hittills största enskilda affär.
Det långsiktiga samarbete med Avio som påbörjades 2007 har goda förutsättningar att resultera i serieproduktion av flygmotordetaljer, och under året beställde Avio ytterligare 6 system för förserieproduktion av turbinblad. Samarbeten som dessa skapar en stabil plattform för fortsatt marknadsföring och försäljning inom flygindustrin, Arcams potentiellt största framtida marknad.

Växande ortopedimarknad
Samtidigt som Arcam flyttar fram sina positioner inom flygindustrin fortsätter arbetet med att utveckla implantatmarknaden. Implantat tillverkade med Arcams EBM-teknologi är godkända för kliniskt bruk i såväl USA som Europa. Uppskattningar visar på en årlig produktionsvolym av över 20 000 implantat tillverkade med Arcams EBM-teknik. I takt med en ökande beläggning ser vi att våra nuvarande kunder bygger ut sina produktionsanläggningar samtidigt som intresset från nya kunder ökar. Under året togs tre nya maskinorder för utbyggnad av kapacitet hos befintliga kunder i ortopediindustrin.

Produktion och långsiktig produktutveckling
Arcams framgångar på de mycket krävande marknaderna flyg- och implantatindustri är ett resultat av långsiktig affärsutveckling och utvecklingsarbete. 2011 fick vi tre viktiga forskningsanslag beviljade, ett från Vinnova på 2,4 Mkr och två från EUs sjunde ramprogram (FP7), på vardera ca 10 Mkr. Anslaget från Vinnova avsåg utveckling av EBM-teknologin för storskalig produktion av ortopediska implantat, ett projekt som genomförts i samarbete med en ledande implantattillverkare och som slutfördes under 2012. Anslagen från FP7 avser vidareutveckling av viktig funktionalitet i Arcams EBM-teknologi. Projekten kommer att slutföras under 2013. Utvecklingen förväntas leda till betydande förbättringar som kan bredda användningen av våra produkter och därmed vår konkurrenskraft. Finansieringen från FP7 intäktsförs inte hos Arcam och projekten påverkar därmed inte Arcams räkenskaper.

Under året har patentarbetet stärkts och vi har sökt 7 nya patent och fått 3 nya patentfamiljer godkända.

För att möta den ökande efterfrågan har vi under året utökat våra produktionslokaler. Större lokaler som medger en fördubblad produktionskapacitet jämfört med 2012 invigdes i januari 2013

Arcam på börsen
I början av 2012 beslutade styrelsen att genomföra en omvänd split, att flytta bolaget från NGM och att ansöka om notering på NASDAQ OMX. Den 18 juni introducerades aktien på NASDAQ OMX, och slutkursen den första handelsdagen var 46,50. Under 2012 steg aktien så att kursen den 28 december var 169,50.

En stabil orderbok och ett positivt affärsläge ger goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt under 2013.

Mölndal 1 februari 2013

Magnus René, VD

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Informationen är sådan som Arcam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnas för offentliggörande den 1 februari 2013 klockan 14.00 (CET).

__________________________________________________________________________________

Arcam AB
• Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • +46-31-710 32 00 • www.arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar