Arcam: DELÅRSRAPPORT, JANUARI TILL JUNI 2002

* Leverans och driftsättande av tre EBM-S12 system, till Formteknik Verktygs AB i Unnaryd, RZ-gruppen i Göteborg, samt Toolia Formverktyg i Kungälv.

* Produktionsprojektet med Volvo framgångsrikt avslutat, verktyget i full produktion sedan april, totalt ca

80 000 detaljer tillverkade.

* En nyemission under januari tillförde bolaget 21 Mkr.

* Försäljning 0,6 Mkr (0,0)

* Resultat efter finansiella poster –13,8 Mkr (-13,8)

* Likvida medel vid periodens slut 16,1 Mkr (15,5)

Verksamhetens utveckling

Marknad

Bolaget har under första halvåret levererat och driftsatt tre EBM S-12 system till kunder i Sverige. Med dessa installationer som bas har den långsiktiga marknadsföringen av bolagets teknologi fortsatt och väsentligt förstärkts.

Under det första halvåret har ett antal internationella aktiviteter genomförts. Arcam har bland annat deltagit på en konferens för formsprutning, Molding 2002, i New Orleans i mars, samt på Rapid Prototyping & Manufacturing i Cincinnati i maj. Den senare är den viktigaste branschmässan i USA. Bolagets produkter har rönt stort intresse och Arcam har uppmärksammats i svensk och internationell fackpress.

I slutet av våren tecknades agentavtal med HK Technologies Ltd i England och med Multistation SA i Frankrike. Dessa agenter är verksamma inom såväl traditionell tillverkande industri som inom Rapid Prototyping och de passar därmed mycket väl Arcams marknadsstrategi.

Produktionsverktyget som framställts för Volvo har till i juli tillverkat ca 80 000 detaljer och är därmed en viktig referens för teknologins produktionstillämpning.

En av bolagets kunder har under våren, till ett tyskt företag, levererat en verktygsinsats för produktion av pressgjutna detaljer i hög volym. Detta kommer att ge ytterligare referenser för teknologins tillämpning på formverktyg för pressgjutning.

Forskning och utveckling

Utvecklingsarbetet har fortsatt enligt plan. Förutom fortlöpande förfining av process och prestanda, så har arbetet fokuserats på produktionsanpassning och användarvänlighet.

Arbetet med att anpassa nya material för processen fortsätter och under första kvartalet har ett generellt konstruktionsstålsmaterial introducerats, som komplement till verktygsstål.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet för perioden uppgår till –13,8 Mkr (-13,8) och de likvida medlen vid periodens slut var 16,1 Mkr (15,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter investeringar, var –10,5 Mkr (-13,9).

Resultat och kassaflöde var något bättre än plan.

Anställda

Under andra kvartalet har strategiska anställningar gjorts inom utveckling och produktion. Antalet anställda var vid periodens utgång 17 (15).

Investeringar

Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 1,0 Mkr (0,3) varav investeringar i FoU 0 Mkr (0) och inventarier 1,0 (0,3).

Delårsrapport för kvartal 3 och 4 offentliggörs 25 oktober respektive 6 februari.

Göteborg den 6 augusti 2002

Arcam AB (publ)

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Vid frågor kontakta VD Magnus René på telefon 031-710 32 00, 0702 79 89 99 eller magnus.rene@arcam.com

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar