Arcam: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010

För perioden januari - juni 2010:

 • Försäljningen uppgick till 44,7 (42,2) Mkr
 • Resultat efter finansiella poster 0,7 (1,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,03) kr
 • Likvida medel vid periodens slut 12,3 (0,1) Mkr
 • Orderingången uppgick till 4 (1) system
 • 6(5) EBM-system levererades under perioden
 • Orderboken vid periodens slut var 2 system

Varav för andra kvartalet:

 • Försäljningen uppgick till 34,8 (22,7) Mkr
 • Resultat efter finansiella poster 8,3 (0,1) Mkr
 • Orderingången uppgick till 1 (1) system
 • 5(3) EBM-system levererades under perioden

Detta är Arcam

Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi EBM© – Electron Beam Melting ger möjlighet att tillverka detaljer i metall med optimala egenskaper i små och medelstora serier. Arcam bildades 1997 och under 2002 introducerades det första kommersiella EBM-systemet, EBM S12. I början av 2007 introducerades Arcam A2, ett system med fördubblad byggvolym jämfört med EBM S12, och i slutet av 2009 lanserades Arcam A1, ett EBM-system anpassat för produktion av ortopediska implantat. Med Arcam A1 introducerades MultiBeam, en patenterad teknologi som väsentligt höjer systemets produktivitet och övriga prestanda.

Arcams marknad är global där kunder inom främst implantat- och flygindustrin drar nytta av teknologins möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Sedan introduktionen har ett 60-tal EBM-system levererats till krävande kunder i Europa, USA och Asien. Bolaget är noterat på NGM sedan 2000. Huvudkontor och produktion är lokaliserat i Mölndal, Sverige, och dotterbolag finns i USA och i Italien.

VD-kommentar

Under årets första halvår levererades totalt 6 system, varav under andra kvartalet 5 system. Orderingången för halvåret var totalt 4 EBM-system och orderingången för andra kvartalet var 1 EBM-system. De 2 system som idag finns i order planeras för leverans under tredje kvartalet. Eftermarknadsförsäljningen för perioden ökade till 14,2 Mkr.

Viktiga affärshändelser under halvåret var de fyra order på EBM-system som erhölls. Två av dessa är för produktionsanläggningar för ortopediska implantat. Det tredje systemet har levererats till ett universitet i Spanien. Det fjärde systemet beställdes av Walter Reed Army Medical Center i Washington DC, USA, som kommer att använda systemet för avancerade patientanpassade implantat.

Kassaflödet under halvåret var negativt, beroende på stora leveranser i slutet av andra kvartalet. Kundfordringarna vid andra kvartalets slut är ca 35 Mkr, vilket beräknas komma in under juli och augusti.

Satsningen på ökad marknadsnärvaro fortsätter och under perioden har beslut fattats om att starta ett supportcenter i Beijing för att bättre stödja och utveckla den asiatiska marknaden. En person har anställts för service och support i regionen.

Med de genomförda leveranserna och den nuvarande orderboken, 2 system, har vi ett bra utgångsläge för att kunna uppfylla årets mål, att fortsätta växa och förbättra resultatet under helåret 2010.

Mölndal i juli 2010

Magnus René, VD

Nettoomsättning, leverans och order

Omsättning

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 44,7 (42,2) Mkr varav för andra kvartalet 34,8 (22,7) Mkr. Av omsättningen för perioden utgör eftermarknadsförsäljning 14,2 Mkr (13,2 Mkr). Eftermarknadsförsäljningen består av metallpulver, övrigt förbrukningsmaterial samt service och tjänster.

Sex system levererade

Under perioden levererades 6(5) EBM-system.

Nya order under perioden

4 nya order på EBM-system har tecknats under perioden, 2 av dessa är order på det nyintroducerade systemet Arcam A1. Orderboken vid periodens slut var därmed 2 system och på rapportdagen är orderboken 2 system.

Intäkter från sålda system bokförs vid leverans till kunden.

Investeringar och avskrivningar

Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 2,3 Mkr (2,6) varav FoU svarade för 2,2 Mkr (2,6) och inventarier för 0,1 Mkr (0,0). Investeringarna i FoU avser balanserade utvecklingskostnader för utveckling av ny EBM-teknologi, materialprocesser och mjukvaror.

Avskrivningarna på immateriella och materiella tillgångar uppgick till 3,2 (3,5) Mkr.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 0,7 Mkr (1,8).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12,3 (0,1) Mkr. Utöver kassan fanns vid periodens slut kundfordringar om ca 35 Mkr. Bolaget har ingen bankfinansiering utöver en beviljad, outnyttjad, checkkredit om totalt 8 Mkr.

Samtliga siffror avser koncernen. Moderbolagets siffror överensstämmer i allt väsentligt med koncernens siffror.

Personal

Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 40 (34) personer.

Utvecklingsarbetet inriktat på nära samarbete med kunder

Bolagets utvecklingsarbete är inriktat på att i nära samarbete med våra kunder, inom implantat- och flygindustrin, dels fortlöpande höja systemens produktivitet och tillförlitlighet, dels anpassa tekniken till nya applikationer. Målet är att genom en kontinuerlig höjning av maskinernas produktivitet och övrig prestanda öka teknologins konkurrenskraft i jämförelse med traditionella tillverkningsmetoder.

Samarbeten med kunder inom implantatområdet har resulterat i att ortopediska implantat tillverkade med Arcams EBM-system erhållit CE-godkännande enligt reglerna för medicinska implantat inom EU-området, och implantat tillverkade med Arcams teknik används nu rutinmässigt på sjukhus i Europa. Projekt med sikte på motsvarande godkännanden på den amerikanska marknaden pågår.

För att påskynda utvecklingen inom implantatområdet fortsätter bolaget att driva såväl externt finansierade projekt med ledande biomaterialforskare och ortopedkirurger, som utvecklingsarbete tillsammans med våra kunder.

Arcam bedriver även samarbeten inom flygindustrin och ett exempel på ett nära samarbete är utvecklingsprojektet med flygindustrikoncernen Avio. Under 2007 påbörjades ett omfattande utvecklingsprojekt tillsammans med Avio, ett ledande flygindustriellt företag, med syfte att industrialisera Arcams EBM-teknologi för serietillverkning av flygkomponenter i titan-aluminid. Den första fasen i projektet, som sträckte sig över 18 månader slutfördes i början av 2009 och Avio beställde, i november 2009, fyra EBM system. Dessa system levererades under andra kvartalet 2010. Arbetet fortsätter nu med att i nära samarbete med Avio sätta maskinerna i produktion och utveckla marknaden för turbinkomponenter i titan-aluminid.

Årsstämma och nomineringskommitté

Årsstämma hölls den 7 april 2010. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jan-Crister Persson, Lars Bergström, Thomas Carlström, Rolf Ekedahl och Henrik Hedlund.

Anna Hultin Stigenberg nyvaldes till styrelseledamot. Jan-Crister Persson utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att valberedningen inför kommande nomineringar skall bestå av representanter för de tre största aktieägarna och att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna enligt VPCs aktieägarförteckning per den 30 september för att efterhöra deras deltagande i valberedningen.

Bolagsstämman beslutade vidare enligt styrelsens förslag att ge ut ett optionsprogram riktat till de anställda. Programmet innebär att 2 000 000 optioner ges ut och programmet ger vid fullt utnyttjande en utspädning på cirka 1,3%.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2009.

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, samt RFR 2.3 för moderbolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget säljer komplicerade system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång, det tar 6-18 månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer eller leveranser kan därmed få stort genomslag på resultatet i enskilda kvartal.

Den långsiktiga utvecklingen i bolaget bestäms i nuläget dessutom av hur industrikonjunkturen utvecklar sig. Även om det medicintekniska området är mindre konjunkturkänsligt än andra ekonomiska sektorer kan det inte uteslutas att rådande lågkonjunktur och kreditsvårigheter kan ha negativ inverkan på maskininvesteringar även inom Arcams viktigaste marknadssegment.

Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Mölndal den 20 juli 2010

Arcam AB (publ)

Jan Crister Persson

Styrelsens ordförande

Magnus René

Verkställande Direktör

Lars Bergström

Styrelseledamot

Thomas Carlström

Styrelseledamot

Rolf Ekedahl

Styrelseledamot

Henrik Hedlund

Styrelseledamot

Anna Hultin Stigenberg

Styrelseledamot

Delårsrapport för kvartal 3-4 offentliggörs 20 oktober och 3 februari 2011.

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, www.arcam.com

Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

(för fullständig rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar