Arcam: Delårsrapport januari - mars 2012

  • Försäljningen uppgick till 18,9 (17,0) Mkr
  • Resultat efter finansiella poster -6,6 (-4,9) Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,03) kr
  • Likvida medel vid periodens slut 29,0 (26,7) Mkr (i likvida medel ingår förskotterat forskningsbidrag om ca 10 (0) Mkr)
  • Orderingången uppgick till 2 (3) system
  • 2 (2) EBM-system levererades under perioden
  • Orderboken vid periodens slut var 1 (4) system

VD-kommentar

Under perioden togs 2 nya order på EBM-system och 2 system levererades. Vid utgången av perioden är orderboken därmed 1 system. Förlusten under perioden beror på svag försäljning i inledningen av året. Det system som idag finns i order beräknas levereras under 2012.

Beläggningen av de installerade systemen för produktionsapplikationer fortsätter att öka och speciellt glädjande är det genomslag som vi nu fått inom ortopediska implantat. Nyligen framtagna uppskattningar visar på en årlig produktionsvolym av över 20 000 implantat tillverkade med Arcams EBM-teknik. Implantat tillverkade med Arcams teknologi och godkända av FDA i USA säljs sedan tredje kvartalet 2011 på den amerikanska marknaden. Detta innebär att vår teknologi nu börjar göra avtryck på implantatmarknaden globalt. Uppmuntrade av dessa framgångar ökar vi försäljningsinsatserna på denna viktiga marknad.

Eftermarknadsförsäljningen fortsätter att öka och var under perioden 9,5 (8,0) Mkr. Kassaflödet under perioden var negativt men vi har oförändrat en stark kassa och bibehållen stark soliditet.

Förutom fortsatt starkt intresse från implantatindustrin har vi också sett ett påtagligt ökat intresse från aktörer inom flygindustrin, som ser nya produktionsmöjligheter med vår teknologi. Jag kan konstatera att vår strategi att fokusera vår marknadsföring mot de två segmenten implantat- och flygindustri är korrekt. Den lägre orderingången i jämförelse med samma period föregående år är inte beroende på minskat intresse från marknaden utan mer ett tecken på orderingångens variation.

Under 2011 fick vi tre stora forskningsanslag beviljade, ett från Vinnova på 2,4 Mkr och två från EUs sjunde ramprogram (FP7), på vardera ca 10 Mkr. Anslaget från Vinnova avser utveckling av EBM-teknologin för storskalig produktion av ortopediska implantat, medan anslagen från FP7 avser vidareutveckling av Arcams EBM-teknologi inom effekt och bygghastighet (”FastEBM”) och inom precision och strålkvalitet (”HiResEBM”).  Finansieringen från FP7 intäktsförs inte hos Arcam och projekten påverkar därmed inte Arcams räkenskaper i någon större omfattning men de ger ett mycket värdefullt bidrag, både i form av resurser och forskningssamarbeten. Projekten fortgår enligt plan. Finansieringen från Vinnova intäktsförs och motsvarande kostnader kostnadsförs. Finansieringen påverkar därmed omsättningen men inte resultatet. Under kvartalet har 0,6 Mkr intäktsförts.

Mölndal 20 april 2012

Magnus René, VD

Nettoomsättning, leverans och order

Omsättning totalt

Nettoomsättningen uppgick under perioden totalt till 18,9 (17,0) Mkr.

Systemförsäljning

Omsättning

Nettoomsättningen för levererade system uppgick till 9,4 (9,0) Mkr.

Under perioden levererades 2 (2) EBM-system.

Nya order under perioden

2 nya order på EBM-system har tecknats under perioden. Orderboken vid periodens slut var därmed 1 system och på rapportdagen är orderboken 1 system. Intäkter från sålda system bokförs vid leverans till kunden.

Eftermarknadsförsäljning

Omsättning

Av omsättningen för perioden utgör eftermarknadsförsäljning 9,5 (8,0) Mkr. Eftermarknadsförsäljningen består av metallpulver, förbrukningsmaterial samt service och tjänster.

(För tabell, se bifogad fil)

Investeringar och avskrivningar

Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 2,1 (1,5) Mkr varav FoU svarade för 2,1 (1,2) Mkr och inventarier för 0,0 (0,3) Mkr. Investeringarna i FoU avser balanserade utvecklingskostnader för utveckling av ny EBM-teknologi, materialprocesser och mjukvaror.

Avskrivningarna på immateriella och materiella tillgångar uppgick till 1,4 (1,4) Mkr.

Resultat och finansiell ställning     

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -6,6 (-4,9) Mkr.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 29,0 (26,7) Mkr. I kassan ingår ca 10 (0) Mkr som bolaget disponerar för de två FP7-program som bolaget driver.  Koncernen har ingen bankfinansiering utöver en beviljad, outnyttjad, checkkredit om totalt 10 Mkr.

Samtliga siffror avser koncernen.

Personal

Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 46 (43) personer.

Arcam-aktien

Arcams största aktieägare per den 30 mars är:

(För tabell, se bifogad fil)

Utvecklingsarbete i nära samarbete med kunder

Bolagets utvecklingsarbete är inriktat på att i nära samarbete med våra kunder, inom implantat- och flygindustrin, dels fortlöpande höja systemens produktivitet och tillförlitlighet, dels anpassa tekniken till nya applikationer. Målet är att genom en kontinuerlig höjning av maskinernas produktivitet och övrig prestanda öka teknologins konkurrenskraft i jämförelse med traditionella tillverkningsmetoder.

Samarbeten med kunder inom implantatområdet har resulterat i att ortopediska implantat tillverkade med Arcams EBM-system erhållit CE-godkännande enligt reglerna för medicinska implantat inom EU-området och implantat tillverkade med Arcams teknik används nu rutinmässigt på sjukhus i Europa. I slutet av 2010 kom det första godkännandet av implantat tillverkade med EBM-teknik på den amerikanska marknaden. Arcam har idag kunder med implantattillverkning i Europa, USA och Asien. För att påskynda utvecklingen inom implantatområdet fortsätter bolaget att driva såväl externt finansierade projekt med ledande biomaterialforskare och ortopedkirurger, som utvecklingsarbete tillsammans med våra kunder. Under första halvåret 2011 startade ett projekt, delvis finansierat av Vinnova och i nära samarbete med ett implantatbolag, för att ytterligare anpassa våra system för effektiv storskalig implantattillverkning.

Ytterligare två forskningsprojekt ledda av Arcam påbörjades andra halvåret 2011 och kommer att pågå i två år. Projekten avser vidareutveckling av Arcams EBM teknologi inom effekt och bygghastighet (”FastEBM”) och inom precision och strålkvalitet (”HiResEBM”). Projekten, som är EU-finansierade via sjunde ramprogrammet (FP7) samlar förutom Arcam flera ledande forskningsinstitut och kunder knutna till Arcam. Finansieringen omfattar totalt ca 20 Mkr, en summa som genom projekten kommer Arcams långsiktiga utvecklingsarbete till del. Arcam leder och koordinerar de två programmen och har säkrat de immateriella rättigheterna i programmen.

Arcam bedriver även samarbeten inom flygindustrin och ett exempel på ett nära samarbete är utvecklingsprojektet med flygindustrikoncernen Avio. Detta arbete syftar till att sätta EBM-system i produktion och gemensamt utveckla marknaden för turbinkomponenter i titan-aluminid.

Årsstämma och nomineringskommitté

Årsstämma hölls den 29 mars 2012. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Tommy Klein, Jan Barchan, Lars Bergström, Thomas Carlström, Rolf Ekedahl, Henrik Hedlund och Anna Hultin Stigenberg. Tommy Klein utsågs till styrelsens ordförande.

Bolagsstämman beslutade vidare enligt styrelsens förslag att ge ut ett optionsprogram riktat till de anställda. Programmet innebär att 2 000 000 optioner ges ut och programmet ger vid fullt utnyttjande en utspädning på cirka 1,3%.

Stämman beslutade att valberedningen inför kommande nomineringar skall bestå av representanter för de tre största aktieägarna och att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna enligt VPCs aktieägarförteckning per den 30 september för att efterhöra deras deltagande i valberedningen.

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om en sammanläggning av aktier 1:40, innebärande att 40 aktier läggs samman till 1 aktie. Bolagsstämman beslutade vidare att som en konsekvens av sammanläggningen av aktier, ändra bolagsordningens § 5 Antal aktier, till lydelsen ”Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000”.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2011. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, redovisning för juridiska personer.

Från och med rapporten för Q3 2011 redovisas värdeförändring på valutaterminer samt värdeförändringar på koncerninterna fordringar under finansiella kostnader och intäkter. Denna förändring av redovisningen påverkar omsättning och resultat i tidigare kvartal och redovisningen av dessa har därför, för ökad tydlighet, räknats om.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget säljer komplicerade system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång, det tar 6-18 månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer eller leveranser kan därmed få stort genomslag på resultatet i enskilda kvartal. Se vidare i sammanställningen av omsättning och resultat per kvartal och för rullande 12 månader, på sidan 3.

Den långsiktiga utvecklingen i bolaget bestäms i nuläget dessutom av hur industrikonjunkturen utvecklar sig. Även om det medicintekniska området är mindre konjunkturkänsligt än andra ekonomiska sektorer kan det inte uteslutas att rådande konjunktur och kreditsvårigheter kan ha negativ inverkan på maskininvesteringar även inom Arcams viktigaste marknadssegment.

Mölndal den 20 april 2012

Arcam AB (publ)

Styrelsen

Delårsrapport för kvartal 2-4 offentliggörs 20 juli, 19 oktober och 1 februari 2013.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD Arcam AB

Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post:magnus.rene@arcam.com

Detta är Arcam

Verksamhet

Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter  direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi EBM© – Electron Beam Melting ger möjlighet att tillverka detaljer i metall med optimala egenskaper i små och medelstora serier. Arcam bildades 1997 och under 2002 introducerades det första kommersiella EBM-systemet, EBM S12. I början av 2007 introducerades Arcam A2, ett system med fördubblad byggvolym jämfört med EBM S12, och i slutet av 2009 lanserades Arcam A1, ett EBM-system anpassat för produktion av ortopediska implantat. Med Arcam A1 introducerades MultiBeam, en patenterad teknologi som väsentligt höjer systemets produktivitet och övriga prestanda.

Bolaget är noterat på NGM sedan 2000. Huvudkontor och produktion är lokaliserat i Mölndal, Sverige, och servicekontor finns i USA, Italien och Kina.

Affärsidé

Arcam utvecklar och tillverkar utrustning samt metoder för att direkt från digitala tredimensionella modeller tillverka solida komponenter ur metallpulver. Marknadsföringen fokuseras mot tillverkande industri inom implantat och flyg- och rymdteknik.

Marknad

Arcams marknad är global där kunder inom främst implantat- och flygindustrin drar nytta av teknologins möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Sedan introduktionen har ett 70-tal EBM-system levererats till krävande kunder i Europa, USA och Asien.

Strategi i korthet

Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM (Electron Beam Melting) -system, såväl hård- som mjukvara. Arcam fokuserar på två målgrupper inom tillverkande industri – implantat- samt flyg- och rymdindustri. Fokus i utvecklingsarbetet är att på kort och medellång sikt öka maskinernas snabbhet, precision och noggrannhet. Arcam skyddar sin teknologi med starkt patentskydd för såväl processkunnande som nyckelkomponenter, såväl hård- som mjukvara. Patent tas i 11 nyckelländer. För Arcam är ett nära samarbete med kunderna en förutsättning för att bättre förstå deras behov och för att kunna möta deras förväntningar.

Affärsmodell i korthet

Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM (Electron Beam Melting) -system, såväl hård- som mjukvara. Varje system intäktsförs i sin helhet vid utleverans från Arcam. Normalt tecknas också servicekontrakt där Arcam åtar sig att underhålla systemet. Arcam åtar sig också att förse kunden med metallpulver.

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar