Arcam: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007

  • Försäljningen ökade till 46,8 (27,2) Mkr
  • Resultat efter finansiella poster -1,8 (-10,7) Mkr
  • Likvida medel vid periodens slut 20,0 (27,7) Mkr
  • 8 EBM system levererades under perioden
  • Order på 8 system erhölls
  • Orderboken vid kvartalets slut var 5 system
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,22) kr
  • Optionsteckning under augusti inbringade 3,9 Mkr

Händelser efter periodens slut

  • Order på två A2-system erhölls i början av oktober

Arcam - bakgrund

Arcam utvecklar och säljer utrustning för direktframställning av komplexa detaljer i metall, så kallad Free Form Fabrication. Arcams teknik ger detaljer med samma materialegenskaper som konventionella processer och tekniken kan därmed användas för produktion i små och medelstora serier samt tillverkning av funktionsprototyper och produktionsverktyg.

Bolaget bildades 1997 och efter 5 års intensivt utvecklingsarbete Ianserades under 2002 den första produktionsversionen av bolagets FFF-system, EBM S12. I slutet av 2003 lanserades EBM S12 för tillverkning i titan, och 2005 för tillverkning i kobolt-krom. I april 2007 introducerades Arcam A2, ett EBM-system med fördubblad byggvolym jämfört med EBM S12.

Sedan introduktionen har ett 30-tal system levererats till krävande kunder i Europa och USA.

Marknadsstrategin är att genom anpassning av tekniken till högvärda material, som titan och kobolt-krom, nå användare inom flygindustri, medicinteknisk industri och avancerad bilindustri. Anpassning av processen till andra högvärda material, exempelvis inconell och rostfritt stål, pågår löpande.

Under 2004 erhöll Arcam sina första order från slutanvändare inom flygindustrin (Boeing, USA) och implantatindustrin. Under 2006 levererade Arcam system för direkt-tillverkning av implantat till ett flertal kunder i Europa och USA. I december 2006 fick Arcam sin första order i Asien, från ett implantatbolag i Japan.

Verksamhetens utveckling

Marknad

Under perioden tecknades order på 8 system, samtliga inom bolagets huvudmarknader implantat och flygindustri. I början av oktober erhölls dessutom två order på Arcam A2-system.

Eftermarknadsförsäljningen ökade och var under perioden 8,0 Mkr (3,0). Eftermarknaden består av metallpulver, övrig förbrukningsmaterial samt service och tjänster.

8 system levererades under de första tre kvartalen av 2007, till bland annat AMRC, ett forskningsinstitut på Universitetet i Sheffield, till NCSU som därmed tar leverans av sitt andra EBM-system, samt två system till en italiensk implantattillverkare. Under perioden levererades också ett system till en kinesisk implantattillverkare.

I början av april lanserades Arcam A2, ett EBM-system med fördubblad byggvolym jämfört med bolagets nuvarande modell, EBM S12. Systemet erbjuder tillverkning av större detaljer, och fyller därmed ett behov hos flyg och bilindustri. Systemet har mottagits mycket positivt och hittills har 6 order tecknats (inklusive 2 order i oktober) och 4 system har levererats.

Orderstocken vid kvartalets utgång var sammanlagt 5 system och på rapportdagen är orderstocken

7 system.

Bolaget bedömer att orderingången under 2007 fortsätter att vara stark, att omsättningen blir högre samt att resultatet förbättras jämfört med 2006.

Bolaget säljer komplicerade system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång, det tar 6-12 månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer eller leveranser kan därmed få stort genomslag på resultatet i enskilda kvartal utan att det påverkar den långsiktiga utvecklingen i bolaget.

Utveckling

Utvecklingen har dominerats av slutfasen av lanseringen av det nya systemet Arcam A2, samt förfiningar i EBM S12.

Förutom denna maskinutveckling bedrivs utvecklingsprojekt tillsammans med kunder inom implantatindustrin för att anpassa bolagets teknologi för volymproduktion av detaljer med specifika och unika egenskaper. Bolaget ser stort intresse för tillverkning av detaljer med unika materialegenskaper, till exempel strukturer som främjar bentillväxt. För att ytterligare öka utvecklingstakten har bolaget etablerat ett externt finansierat projekt med ledande biomaterialforskare och ortopedkirurger. Bolaget har under perioden startat ytterligare projekt för att skynda på utvecklingen av dessa implantat-applikationer.

I juli fick bolaget en order från en ledande flygindustri på ett system samt ett utvecklingsprojekt syftande till industrialisering av EBM-processen för serietillverkning av flygkomponenter. Projektet, som sträcker sig över 18 månader, har påbörjats under tredje kvartalet.

Investeringar

Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 8,0 Mkr (5,9) varav investeringar i FoU 5,9 Mkr (4,3) och inventarier 2,1 Mkr (1,6).

Investeringarna i FoU avser balanserade utvecklingskostnader för utveckling av materialprocesser, samt investering i utveckling av en ny mjukvaruplattform.

I slutet av tredje kvartalet har bolaget tagit ytterligare lokaler i bruk och den totala lokalytan har därmed ökat med ca 50%. De nya lokalerna, som anpassats för verksamheten, är framförallt avsedda för produktion.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet för perioden uppgick till -1,8 Mkr (-10,7) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,0 (27,7) Mkr. Utöver kassan fanns vid periodens slut kundfodringar om ca 17 Mkr samt en icke utnyttjad bankkredit om 5 Mkr.

Samtliga siffror avser koncernen. Moderbolagets siffror överensstämmer i allt väsentligt med koncernens siffror.

Under tredje kvartalet utnyttjades teckningsoptioner för tecknande av nya aktier i Arcam. Totalt

3 250 000 aktier tecknades till kursen 1,21 och bolaget tillfördes därmed 3,9 Mkr.

Efter registrering av ovanstående emission uppgår antalet aktier till 63 364 128.

Personal

Antalet anställda per 30 september var 34 (25) personer.

Årsstämma och nomineringskommitté

Årsstämma hölls den 28 mars. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jan-Crister Persson, Henrik Hedlund, Jan Barchan, Lars Bergström, Rolf Ekedahl och Thomas Carlström. Anders Eklund omvaldes som suppleant. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsåg styrelsen Jan-Crister Persson till ordförande.

Vidare beslutade stämman enligt styrelsens förslag att ge ut ett optionsprogram riktat till de anställda. Programmet innebär att 800 000 optioner ges ut och programmet kommer vid fullt utnyttjande att tillsammans med tidigare beslutade program utgöra 5,2% av totala antalet aktier.

Nomineringskommittén inför ordinarie bolagsstämman 2008 kan kontaktas via Thomas Carlström på Industrifonden på e-post thomas.carlstrom@industrifonden.se.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2006.

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 och RR 31, samt RR32 för moderbolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget säljer komplicerade system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång, det tar 6-12 månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer eller leveranser kan därmed få stort genomslag på resultatet i enskilda kvartal utan att det påverkar den långsiktiga utvecklingen i bolaget.

Kommande rapporter

Arcam lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Bokslutskommuniké 2008-02-05

Mölndal den 19 oktober 2007

Arcam AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD Arcam AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, www.arcam.com

Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

(för fullständig rapport se bifogad fil)

Om oss

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Italien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar