Arcam: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Arcam AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 21 januari 2002, kl 18.00 i bolagets kontor med adress Bohusgatan 13 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast 11 januari 2002, och

dels anmäla sitt deltagande per post till bolaget under adress Arcam AB, att: Kevin Barmazyar, Bohusgatan 13, 411 39 Göteborg, eller per telefon 031-708 38 30, fax 031-708 38 38 eller via e-post: kevin.barmazyar@arcam.com, senast den 15 januari 2001, kl 12.00. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer samt registrerat innehav uppges. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc bör biläggas anmälan.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast 11 januari 2002. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

7. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission.

8. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibelt skuldebrev

9. Styrelsens förslag till val av ny styrelsesuppleant

10. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 4 till följande lydelse. ”Aktiekapitalet skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) kronor och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000) kronor”.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital från nuvarande 32.406.026,75 kr med högst 10.294.117,75 kr till högst 42.700.144,50 kr genom en nyemission av högst 41.176.471 aktier av serie B med ett nominellt värde av 0,25 kr per aktie. Emissionskursen per aktie skall vara 0,51 kr, vilket vid full teckning innebär en total emissionskurs om 21.000.000 kr. Med avvikelse från övriga aktieägares företrädesrätt skall Industrifonden, Förvaltnings AB Metallica, bolag inom Skandiakoncernen, Noble Oak Ltd, Förvaltnings AB Thom, T-bolaget AB, Wikow Invest AB, Domaren i Göteborg AB och andra juridiska personer kontrollerade av dem äga rätt att teckna aktierna.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 6.000.000 kr. Emissionskursen skall vara skuldebrevets nominella belopp. Lånet skall löpa till den 31 december 2006 med 4,5% ränta, såvida inte konvertering dessförinnan ägt rum. Konvertering till aktier av serie B kan äga rum från och med den 1 mars 2002 till och med den 31 december 2006. Konverteringskursen skall vara 75 öre. Med avvikelse från övriga aktieägares företrädesrätt skall Industrifonden äga rätt att teckna skuldebrevet. Betalning skall ske genom kvittning av Industrifondens fordran på bolaget.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer Thomas Carlström till ny styrelsesuppleant. I övrigt föreslås inga förändringar av styrelsen. Aktieägare representerande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har förklarat sig stödja förslaget.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6-8 samt handlingar enligt aktiebolagslagens 4 kap 4§ och 6§ samt 5 kap 3§ och 5§ finns tillgängliga hos bolaget från och med den 14 januari 2002. Handlingarna kommer även skickas till de aktieägare som begär det.

Göteborg i december 2001

Styrelsen

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar