Arcam: Kommuniké från årsstämma i Arcam AB (publ) den 29 mars 2012(ARCM)

Ett 30-tal aktieägare deltog i stämman som föregicks av en demonstration av Arcams EBM-system, samt visning av tillämpningar hos kunder.

Vid årsstämman i Arcam AB fattades följande beslut:

Val av styrelse

Omval av styrelseledamöterna Tommy Klein, Jan Barchan, Lars Bergström, Henrik Hedlund, Rolf Ekedahl, Anna Hultin Stigenberg och Thomas Carlström. Tommy Klein utsågs till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Stämman beslutade att styrelsearvode oförändrat skall utgå med 120 000 kr till ordföranden och 60 000 kr till respektive ledamot, sammantaget 480 000 kr.

Revisionsarvode

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Behandling av resultat

Årsstämman beslutade att resultatet balanseras i ny räkning, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Nomineringskommitté

Beslutades att valberedningen inför kommande nomineringar skall bestå av representanter för de tre största aktieägarna och att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna per den 30 september för att efterhöra deras deltagande i valberedningen.

Beslut om sammanläggning av aktier

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om en sammanläggning av aktier 1:40, innebärande att 40 aktier läggs samman till 1 aktie. Bolagsstämman beslutade vidare att som en konsekvens av sammanläggningen av aktier, ändra bolagsordningens § 5 Antal aktier, till lydelsen ”Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000”.

Beslut om ändring i bolagsordningen, avseende kallelse till stämma

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att ändra bolagsordningen så att § 8 får följande lydelse:

”Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.”

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag vilket kortfattat innebär att Arcam ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som ska bestå av fast lön, resultatbaserad ersättning, pension och andra ersättningar.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ge ut ett optionsprogram riktat till de anställda. Programmet innebär att 2 000 000 optioner ges ut och programmet ger vid fullt utnyttjande en utspädning på cirka 1,3%. Optionsprogrammet kommer att räknas om med anledning av den beslutade sammanläggningen av aktier och antalet optioner blir efter omräkning 50 000.

VD Magnus René redogjorde för fjolårets händelser, marknadens utveckling samt bolagets fortsatta planer och strategier. Ett 30-tal aktieägare deltog vid stämman och fick tillfälle att se Arcams elektronstråleteknologi samt tillämpningar hos kunder. Under stämman visades också detaljer i titan och kobolt-krom, tillverkade i Arcam A1 och Arcam A2 på Arcam och hos Arcams kunder. Vidare informerades om planerna att under året ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq/OMX.

Mölndal den 30 mars 2012

Arcam AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, tel. +46 31 710 32 00

alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar system för verktygsfri tillverkning av metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi EBM® – Electron Beam Melting ger möjlighet att tillverka i metall med optimala egenskaper. Arcams marknad är global med kunder inom främst implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NGM sedan 2000. Huvudkontor och produktion är lokaliserat i Mölndal, Sverige, och supportkontor finns i USA, Italien och Kina.

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar