Arcam: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCAM AB (PUBL) DEN 8 JUNI 2009(ARCM)

(NGM:ARCM)

Vid extra bolagsstämma i Arcam AB den 8 juni 2009 togs följande beslut:

Beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut, från den 20 maj 2009, om nyemission av högst 84 485 504 aktier med företräde för bolagets aktieägare.

Villkoren för emissionen är i korthet;

- 3 gamla aktier ger rätt att teckna 4 nya aktier

- Teckningskurs 0,35 kronor per aktie

- Emissionen är under vissa villkor fullt ut garanterad genom teckningsåtaganden och garantier

- Emissionsbelopp 29,6 Mkr vid full teckning

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätt 8 juni

Avstämningsdag 11 juni

Handel med teckningsrätter 15 - 24 juni

Teckningstid 15 - 29 juni

Beslut om emission av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ge ut ett optionsprogram riktat till de anställda. Programmet innebär att 2 000 000 optioner ges ut och programmet ger vid fullt utnyttjande en utspädning på cirka 1,3%.

Mölndal den 8 juni 2009

Arcam AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, tel. 031-710 32 00

alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Besök även www.arcam.com

Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning i kortare serier inom främst flygindustri och implantatindustri. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcams aktie är noterad på NGM Equity.

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar