Arcam AB (publ) | Rapport från Årsstämma 2017

Arcam AB (publ) höll sin årsstämma den 16 juni 2017. Följande är en redogörelse över de viktigaste besluten och dess huvudsakliga innehåll.

Beslut om utdelning

Bolaget hade mottagit ett förslag från aktieägare som företräder mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, att fördela vinst enligt 18 kap. 11 § aktiebolagslagen. Eftersom bolaget gjorde förlust för räkenskapsåret 2016 var förutsättningarna för att göra en utdelning enligt förslaget inte uppfyllda. Följaktligen beslutades i enlighet med styrelsens förslag att de medel som stod till stämmans förfogande överfördes och därmed att det inte skulle ske någon vinstutdelning.

Beslut om antagande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att anta resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, för Arcam AB (publ) som styrelsen lämnat.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Aktieägare som företräder en majoritet av aktierna i bolaget röstade för ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och bolagets verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Aktieägare som representerar mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade emellertid mot ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen samt bolagets verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Beslut om val av styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från majoritetsaktieägaren GE Sweden Holdings AB, att välja om Göran Malm, Lars Bergström, Carlos Härtel, Riccardo Procacci och Vandana Sriram som styrelseledamöter för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma, samt att välja om Göran Malm till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget från majoritetsägaren GE Sweden Holdings AB att ledamöter som är anställda av bolag inom General Electric Company-koncernen inte har rätt till någon ersättning från bolaget. För perioden fram till slutet av nästa årsstämma ska ersättningen till styrelsens ordförande uppgå till 750 000 kronor, och ersättningen till varje annan styrelseledamot ska uppgå till 450 000 kronor. Vidare ska 25 000 kronor per år utgå till varje ledamot för utskottsarbete. 

Årsstämman beslöt vidare att välja Ernst & Young Aktiebolag som revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna finns tillgängliga på företagets hemsida: www.arcamgroup.com.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om företrädesemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid en eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (företrädesemission). Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet enligt bemyndigandet får inte överstiga 5 000 000 kronor.

_____________________________

Denna information är information som Arcam AB är skyldig att offentliggöra enligt EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 13:00 CET den 16 juni 2017, via byrån för den kontaktperson som anges nedan.

_____________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD och Koncernchef, Arcam
Mobil: +46 702 79 89 99 eller +1 781 266 6957
E-post: magnus.rene@arcam.com

För ytterligare information kontakta: 

Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB
Mobil: +46 702 79 89 99 eller +1 781 266 6957
E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.
Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.
Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar