Delårsrapport januari – juni 2013

Fortsatt ökad omsättning och stark orderingång

 • Nettoomsättningen ökade med 80% till 92,1 (51,3) Mkr
 • Resultat efter finansiella poster 7,6 (1,2) Mkr
  (i resultatet ingår jämförelsestörande kostnader om ca 3 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,98 (0,32) kr
 • Vinstmarginalen uppgick till 8,3 (2,3) %
 • Likvida medel vid periodens slut 166,7 (25,9) Mkr   
  (i likvida medel ingår förskotterat forskningsbidrag om ca 6,1 (9,6) Mkr)
 • Orderingången uppgick till 13 (7) system
 • 11 (4) EBM-system levererades under perioden
 • Orderboken vid periodens slut var 12 (4) system
 • Strategiskt samarbetsavtal med DiSanto Technology i USA
 • Introduktion av nytt maskinsystem, Arcam Q10
 • Riktade emissioner har tillfört bolaget sammanlagt drygt 113 Mkr efter kostnader

Varav för andra kvartalet:

 • Nettoomsättningen ökade med 67% till 54,0 (32,4) Mkr
 • Resultat efter finansiella poster 7,5 (7,8) Mkr
 • Orderingången uppgick till 7 (5) system
 • 7 (2) EBM-system levererades under perioden

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Order på Arcam Q10 från Implantcast i Tyskland

Den starka tillväxt som sågs under andra halvåret 2012 fortsätter och under första halvåret 2013 ökade omsättningen med 80% och resultatet förbättrades kraftigt jämfört med första halvåret 2012. Räknat på rullande 12 månader är omsättningen 179,8 Mkr och resultatet 21,4 Mkr. Resultatet belastas med jämförelsestörande kostnader i samband med DiSanto-avtalet, om totalt ca 3 Mkr. Den starka orderingången fortsätter med 13 maskinorder under första halvåret, att jämföra med 7 maskinorder första halvåret 2012. Räknat på rullande tolv månader är orderingången 30 system. Eftermarknaden utvecklas väl och omsatte under perioden 30,6 Mkr.

Strategisk allians med DiSanto Technology

Ortopedimarknaden är en av Arcams två huvudmarknader och Arcams EBM-teknik används sedan 2007 för industriell tillverkning av ortopediska implantat. Avancerade ortopediska implantat tillverkade med Arcams EBM-teknologi används av ortopedkirurger i både Europa och USA. Arcam arbetar långsiktigt, både strategiskt och tekniskt för att ytterligare bredda acceptans och användning av Arcams EBM-teknologi för produktion av ortopediska implantat. 

I februari inleddes ett strategiskt samarbete med DiSanto Technology Inc (DTI) i USA, som ger Arcam möjlighet att erbjuda både befintliga och nya kunder kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat baserade på Arcams EBM-teknologi. Kombinationen av DTIs traditionella implantatkunnande och Arcams spetsteknologi inom Additive Manufacturing förväntas påskynda implantatföretagens acceptans av EBM-teknologin för tillverkning av ortopediska implantat. Två Arcam Q10-system installerades hos DTI under perioden. Det strategiska samarbetsavtalet med DTI ger Arcam en option att förvärva DTI.

Introduktion av Arcam Q10, avsett för implantatmarknaden

I början av mars introducerades Arcam Q10, det första i en ny generation EBM-system, särskilt utvecklat för industriell produktion. Arcam Q10 har utvecklats i nära samarbete med världsledande implantatföretag och projektet har delvis finansierats av Vinnova. Arcam Q10 ersätter Arcam A1, som är något av en branschstandard för Additive Manufacturing av ortopediska implantat. Det nya systemet erbjuder högre produktivitet och precision, förbättrad ergonomi samt Arcam LayerQam™ som är ett egenutvecklat och patenterat kamerabaserat system för kvalitetskontroll av tillverkade detaljer. Arcam Q10 är anpassat för att möta höga krav på rationell volymproduktion av ortopediska implantat i industriell miljö. Förutom leverans av 2 Arcam Q10 system till vår samarbetspartner DiSanto Technologies har ytterligare 3 Arcam Q10 beställts för leverans under 2013, bland annat från tyska Implantcast. Ordern från Implantcast är Arcams första från ett tyskt implantatföretag.

Flygmarknaden - Viktiga nya order och fortsatt fördjupning av samarbeten med kunderna

Flygmarknaden är en marknad som ställer mycket höga tekniska krav. Under perioden har vi fortsatt att ta viktiga maskinorder på denna marknad och särskilt märks en order på fyra system från en befintlig kund. Affären visar både på ett stort förtroende från kunden och att vår möjlighet att nå volymproduktion i flygindustrin rycker närmare. Potentialen inom flygindustrin är mycket stor och ett intensivt arbete pågår för att göra bolaget redo för flygindustrins volymer och krav. En viktig del i detta är formell kvalitetssäkring och efter ett omfattande arbete är vår verksamhet nu certifierad enligt ISO 9001.

Riktad nyemission ger stark finansiell position

Arcams har en hög ambitionsnivå på två mycket krävande marknader. Samtidigt som både systemförsäljning och eftermarknad ökar snabbt och med goda marginaler innebär en kraftigt ökad omsättning och aktivitet bland annat behov av ett större rörelsekapital. Med en stark finansiell ställning har vi också möjlighet att, när vi tycker det är lämpligt, utnyttja optionen att förvärva DiSanto Technologies.

Genom riktade emissioner under andra kvartalet har bolaget tillförts drygt 113 Mkr. Vi har därmed en finansiell ställning som ger oss en finansiell styrka och uthållighet för att fortsätta utveckla bolaget.

En stabil orderbok och ett positivt affärsläge ger goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt under 2013.

Mölndal 19 juli 2013

Magnus René, VD

Informationen är sådan som Arcam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnas för offentliggörande den 19 juli 2013 klockan 08.30 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar