KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Arcam AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 25 mars 2013 kl. 17:00 i bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 27A, Mölndal.
Inregistrering till stämman sker mellan 16:00-16.45.  

_________________________________________________________________________________________

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels                      vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 mars 2013,

dels                      anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 mars 2013, kl. 12.00, till adress Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, per fax 031-710 32 01, eller via e-mail carolina@arcam.com.

Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

I anmälan ska aktieägaren ange personnummer alternativt organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för extra bolagsstämma inte får vara äldre än fem år. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 19 mars 2013.

Dagordning

1.     Öppnande av stämman

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Godkännande av dagordning

5.     Val av en eller två justerare

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.     Beslut om utgivande av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

8.     Avslutande av stämman


Styrelsens beslutsförslag

 Punkt 7 – Beslut om utgivande av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 43 402 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 173 608 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan tecknarna, bolaget och DiSanto Technology Inc. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Ottavio DiSanto, Nilda DiSanto, DiSanto 2006 Children’s Trust och Ronald Dunn. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Överenskommelsen mellan Arcam och DiSanto Technology Inc. och ägarna till DiSanto Technology Inc. (DiSanto) omfattar, förutom de teckningsoptioner som beskrivs ovan, följande övergripande innehåll;

-          En strategisk allians mellan Arcam och DiSanto för att erbjuda EBM-tillverkade implantatkomponenter

-          DiSanto köper två kompletta EBM-system av Arcam

-          Arcam investerar ca 6 Mkr i DiSanto, i form av ett konvertibelt skuldebrev

-          Arcam har en option att förvärva DiSanto i helhet inom 2 år.

För giltigt beslut enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen.

Totala antalet aktier och röster i bolaget är 3 756 595 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma slag.

Övriga handlingar

Fullständigt förslag till beslut inklusive underlag till punkt 7 hålls tillgängliga för aktieägarna på Arcam ABs kontor, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, och på bolagets hemsida www.arcam.com, från och med senast den 4 mars 2013 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Ordinarie bolagsstämma för 2012

Styrelsen har beslutat flytta den ordinarie bolagsstämman för 2012 till måndag 8 april kl 17.00. Kallelse till den ordinarie bolagsstämman kommer att publiceras separat.

Mölndal i februari 2013

Styrelsen

_____________________

Arcam AB (publ) 

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar