KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCAM AB

Aktieägarna i Arcam AB (publ), org nr 556539-5356, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 december 2013 kl 16.00, i bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 27A, Mölndal. Inregistrering till stämman är mellan kl 15.30 – 16.00.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska           

dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 november 2013,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 4 december 2013, kl 12.00, under adress Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, eller per fax 031-710 32 01, eller via e-mail carolina@arcam.com.

Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

I anmälan ska aktieägaren ange personnummer alternativt organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt i original, som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och dagtecknad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 29 november 2013 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

På extra bolagsstämman skall följande ärenden behandlas:

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Val av minst en justeringsman

5.    Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6.    Godkännande av dagordningen

7.    Beslut om aktieuppdelning samt ändring av bolagsordningen

8.    Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

9.    Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om uppdelning av aktie (”split”) av aktie och ändring av bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår stämman i syfte för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att besluta om split av aktier och besluta om sammanhängande ändring i bolagsordningen.

a) Split av aktier

Styrelsen föreslår att stämman i syfte för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar om en split av aktier 4:1, innebärande att 1 (en) aktie delas upp på 4 (fyra) aktier.

b) Ändring av bolagsordningen

Med anledning av ovanstående förslag till split av aktier föreslår styrelsen att § 5 Antal aktier, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 12.000.000 (3.000.000) och högst 48.000.000 (12.000.000).

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning (punkt 8)

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner. Emission skall få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 1 600 000 kronor, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet från nuvarande 16 741 633,50 till maximalt 18 341 633,50, dvs en ökning med maximalt knappt 10%. Aktierna skall emitteras till aktuell marknadskurs.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

Övrig information

Årsstämmans beslut enligt punkterna 7 och 8 är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna på stämman som de vid stämman företrädda aktierna.

Totala antalet aktier och röster i bolaget är 4 185 408 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma slag.

Fullständigt förslag till beslut inklusive underlag till punkt 7 hålls tillgängliga för aktieägarna på Arcam ABs kontor, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, och på bolagets hemsida www.arcam.com, från och med senast den 8 november 2013 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation. 

Mölndal i november 2013

Arcam AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar