KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCAM AB

Aktieägarna i Arcam AB (publ), org nr 556539-5356, kallas härmed till extra bolags-stämma torsdagen den 28 maj 2015 kl 15.00, i bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 27A, Mölndal. Inregistrering till stämman sker kl 14.30 – 15.00.


Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska; 

 • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 maj 2015,

 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 25 maj 2015, kl 16.00,
  under adress:
  Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, eller via e-post: anna.grahn@arcam.com.

Det antal biträden aktieägaren önskar medta (högst två) ska anmälas inom samma tid.

I anmälan skall aktieägaren ange personnummer alternativt organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och dagtecknad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.arcamgroup.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 22 maj 2015 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

På extra bolagsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av minst en justeringsman

 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Beslut om aktiesparprogram samt ändring av bolagsordningen

 8. Stämmans avslutande


Beslutsförslag

Beslut om aktiesparprogram samt ändring av bolagsordningen (punkt 7)


Styrelsens förslag – se bilaga 1 med underbilagor


Övrig information

Årsstämmans beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna på stämman som de vid stämman företrädda aktierna.

Totala antalet aktier och röster i bolaget är 18 665 240 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma slag.

Fullständigt förslag till beslut inklusive underlag till punkt 7 hålls tillgängliga för aktieägarna på Arcam ABs kontor, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, och på bolagets hemsida www.arcamgroup.com, från och med den 27 april 2015 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation. 

Mölndal i april 2015

Arcam AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: 

Magnus René, VD, Arcam AB
Telefon: 031-710 32 00, alt. mobil: 0702-79 89 99, eller e-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.
Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.
Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar