Delårsrapport januari – september 2015

  • Intressebolaget Orezone erhåller ytterligare undersökningstillstånd i Västerbottens fjällrand.
  • Utvärdering av nya projekt för utdelning, bolagisering och notering fortskrider.
  • Periodens resultat uppgick till -1 238 Tkr.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för perioden januari till september 2015 uppgick till 812 Tkr (284 Tkr). Resultatet uppgick till -1 238 Tkr (-1 886 Tkr). Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2015 uppgick till 350 Tkr (195 Tkr). Resultatet för tredje kvartalet 2015 uppgick till -246 Tkr (-791 Tkr). Jämförande belopp från motsvarande period 2014 inom parentes.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Archelon bedriver verksamhet inom råvarusektorn. Övergripande syftet är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i projekt eller bolag som kan vara både hel- och delägda, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Affärsmodellen bygger på att bolagen, eller projekten, efter bolagisering delas ut till aktieägarna i samband med listning.

Archelons tillgångar utgörs i huvudsak av aktier i intressebolaget Orezone. Delar av detta innehav har efter rapportperiodens utgång avyttrats och ägarandelen uppgår per datum för denna delårsrapport till cirka 17 procent.

VD-KOMMENTAR

Archelon har under tredje kvartalet fortsatt ägnat intressebolaget Orezone mycket resurser i form av såväl administrativa som tekniska tjänster. Detta inte minst för att aktieinnehavet i Orezone utgör en väsentlig del av Archelons investeringar.

Parallellt med detta har skett en utvärdering av olika projekt som skulle kunna införlivas i Archelons affärsidé och som lämpar sig för en kommande notering där Archelons aktieägare återigen prioriteras. Bland dessa har några tagit en fastare form. Enligt föreliggande plan skall ett sådant nytt projekt kunna presenteras innan årets utgång.

Under utvärderingsfaser tillförs inga intäkter med konsekvens att bolagets kassatillgångar minskar.

Archelons affärsidé bygger på att tillgångar skapas genom de nya projekt bolaget genererar. Dessa skall sedan kunna avyttras under ordnade former och därmed tillfredsställa bolagets kapitalbehov.

Archelon har av denna anledning efter rapportperiodens utgång sålt delar av sitt innehav i intressebolaget Orezone. Ytterligare skäl till denna försäljning är att Orezone fått en bredare ägarbas och därigenom har Archelon bidragit till att antalet aktieägare i Orezone med innehav av aktier motsvarande värdet av en så kallad börspost ökat.

Göteborg i november 2015

Tore Hallberg

INTRESSEBOLAGET OREZONE

Orezone AB (publ) med säte i Göteborg är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med målsättningen att skapa värden genom investeringar i prospektering. Projektportföljen innefattar för närvarande 10 undersökningstillstånd om 15 816 hektar, geografiskt fördelade på Norrbotten, Västerbotten och Värmland. Som huvudägare tar Archelon aktiv del i projektutvecklingen. Även administration och kontor delas med Archelon.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Under perioden har verksamheten varit fokuserad på att bistå Orezone med tekniska tjänster och resurser. Orezone har i samarbete med Archelon fortsatt arbetet med att utveckla prioriterade områden i framförallt Västerbotten, där bolaget nu har fyra beviljade undersökningstillstånd på drygt 6 000 hektar. Det är främst fjällrandens skiffriga bergarter som är intressanta ur prospekteringssynpunkt. I tillägg till basmetaller innehåller de även bland annat sällsynta jordartsmetaller (REE) och fosfor som kan utgöra stora ekonomiska värden.

Utöver arbetet med Orezone har ledning och styrelse fortsatt utvärderingen av ett antal nya projekt, lämpliga för bolagisering och efterföljande utdelning till aktieägarna. Ledtiden fram till utdelning kan variera, beroende på projektets mognadsgrad. Samtidigt sker en fortlöpande översyn av kostnadsmassan mot bakgrund av bolagets ansträngda finansiella ställning.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under perioden januari till september 2015.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,03 kr). Eget kapital per aktie uppgick till 0,02 kr (0,05 kr). Soliditeten uppgick till 77,6 % (79,5 %). Likvida medel var vid periodens början 650 Tkr (2 718 Tkr) och vid periodens slut 80 Tkr (1 278 Tkr). Jämförande belopp från motsvarande period 2014 inom parentes.

Tillgångarna består i huvudsak av aktier i intressebolaget Orezone AB. Bolagets ekonomiska ställning i övrigt framgår av bifogade resultat- och balansräkningar samt nyckeltal.

Aktien och antal ägare

Aktiekapitalet i Archelon AB (publ) uppgår till 500 000 kr, fördelat på 2 051 090 aktier av serie A och 71 016 548 aktier av serie B. Totalt antal utestående aktier uppgår till 73 067 638 st.

Bolaget listades på AktieTorget den 16 januari 2014, vilket alltså blev första handelsdag för B-aktien. Kortnamn för aktien är ALON B och ISIN-kod är SE0005594801. A-aktien är ej föremål för handel. Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon 3 280 registrerade aktieägare den sista september 2015.

Anställda

I organisationen finns en heltidsanställd person och tre deltidsanställda personer.

Framtida utveckling

Utöver engagemanget i Orezone AB skall verksamheten fortsätta utvecklas genom investeringar i bolag och råvaruprojekt med identifierade tillväxtmöjligheter. De samlade effekterna förväntas skapa god värdetillväxt för både Archelon och för aktieägarna.

Redovisningsprinciper

Archelon AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2015 lämnas torsdagen den 18 februari 2016.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på www.archelon.se.

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Göteborg den 19 november 2015

Archelon AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon AB.

Telefon 031-131190, mobil 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se

Om oss

Verksamhetens övergripande syfte är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Förutom investeringar i andra råvarubolag bedrivs prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Syftet är att finna brytvärda mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Dokument & länkar