Arctic Gold AB (ARCT): Kallelse till årsstämma i Arctic Gold AB (publ)

 

Styrelsen för Arctic Gold AB (publ) ("Bolaget") kallar till årsstämma kl. 17.30, tisdagen den 22 maj 2012 på IVAs Konferenscenter (Wenströmsalen), Grev Turegatan 16, i Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast tisdagen den 15 maj 2012. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Gold AB (publ), Box 275, 751 05 Uppsala eller per e-post till Bolagets VD, claesson@arcticgold.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 14 maj 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Val av styrelse samt revisor
12. Tillsättande av valberedning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
Valberedningens förslag till beslut kommer att presenteras på Bolagets hemsida före stämman.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter
Valberedningens förslag till beslut kommer att presenteras på Bolagets hemsida före stämman.

11. Val av styrelse samt revisor
Valberedningens förslag till beslut kommer att presenteras på Bolagets hemsida före stämman.

12. Tillsättande av valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2013 genom att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägare vid utgången av tredje kvartalet 2012 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 20 000 000 kronor och högst 10 000 000 aktier. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

________________

Årsredovisning
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.arcticgold.se.
 

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94

Dokument & länkar