Arctic Gold AB (ARCT): Kommuniké från Arctic Gold AB:s extra bolagsstämma

Arctic Gold AB avhöll den 9 mars 2012 en extra bolagsstämma på IVA konferenscenter, Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande besluts av stämman.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om en ändring av bolagsordningens bestämmelser i § 4 om aktiekapitalet och § 5 om antal aktier.

Beslutades enligt lydelse av § 4: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.”
Beslutades enligt lydelse av § 5: ”Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.”

Syftet med beslutet är att möjliggöra ökningar av Bolagets aktiekapital genom emissioner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 12 000 000 kronor genom utgivande av högst 6 000 000 aktier vid full teckning respektive full konvertering.

Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.

Taggar:

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94

Dokument & länkar