Kommuniké från Arctic Gold AB:s årsstämma

Arctic Gold AB avhöll den 11 april 2013 årsstämma i Redeye AB:s lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, beslut om vinstdisposition samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor vardera till de övriga ordinarie ledamöterna.
Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och ordförande
Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Tord Cederlund, Markus Elsasser, Stefan Månsson och Krister Söderholm genom omval samt Ommund Heggheim genom nyval och att till styrelsesuppleanter utse Johan Klemet Kalstad genom omval och Anne Vinje Stølann och Torsten Börjemalm genom nyval.
Stämman beslutade att utse Krister Söderholm till styrelsens ordförande.

Tillsättande av valberedning
Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om minskning av aktiekapitalet, nyemission av aktier, fondemission och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med 10 778 986 kronor, utan indragning av aktier, från 21 557 972 kronor 10 778 986 kronor för avsättning till fri fond. Genom den beslutade nyemissionen och den beslutade fondemissionen kommer aktiekapitalet att återställas i sin helhet.

Vidare beslutade stämman om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna varvid aktiekapitalet kan ökas med högst 5 389 493 kronor genom emission av högst 5 389 493 aktier i bolaget. Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 18 april 2013 är registrerad som aktieägare i bolaget. Innehav av två (2) aktier i bolaget, ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om en (1) krona per aktie. Emissionen är fullt ut garanterad.

Stämman beslutade vidare om ökning av bolagets aktiekapital med 5 389 493 kronor genom fondemission genom tillförande från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.
Stämman beslutade även om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningen för att skapa utrymme för ovanstående åtgärder.

Efter genomförande av ovanstående åtgärder kommer, vid full teckning i nyemissionen, bolagets aktiekapital uppgå till 21 557 972 kronor fördelat på 16 168 479 aktier.

De ovanstående besluten var enhälliga. Stämman bemyndigade styrelsen eller den verkställande direktören att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets antal aktier om högst 10 000 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94