Delårsrapport 1 september 1999 - 29 februari 2000

Omsättningen ökade 65 procent första halvåret O-listenoterade IT-konsultbolaget Arete redovisar en omsättningsökning med 65 procent till 75,9 MSEK (46,1) för verksamhetsårets första sex månader. Under det senaste kvartalet har Arete upplevt en ökad beläggning inom samtliga affärsområden. Aretekoncernen har erfarit en kraftigt ökad efterfrågan inom samtliga affärsområden, helt enligt tidigare bedömningar. Särskilt märkbar är efterfrågeökningen inom komponentbaserad systemutveckling och projektledningstjänster. Många nya projekt startas där basapplikationer integreras med webbteknik. "Den breddning av tjänsteutbudet som Arete genomfört under det senaste året gör att koncernen idag behärskar hela kedjan från projektledning till implementering av nya heltäckande tjänster och system. Det innebär också fortsatt goda tillväxtmöjligheter för Arete då vi nu upplever en kraftig efterfrågeökning på IT-tjänster", säger Anders Hägg VD och koncernchef för Arete. "Dessutom fortsätter vårt arbete med att finna ytterligare förvärvsobjekt som kompletterar den nuvarande koncernen tekniskt och/eller geografiskt", säger Anders Hägg. Kontaktpersoner: Anders Hägg, VD och koncernchef Arete AB, tel: 08 - 692 93 00 eller e- mail: anders.hagg@arete.se För ytterligare information hänvisas till dagens delårsrapport som finns tillgänglig på www.arete.se. Delårsrapport 1 september 1999 - 29 februari 2000 Arete har under inledningen av år 2000 upplevt en ökad beläggning inom samtliga affärsområden. För hela perioden uppvisar koncernen ett resultat efter finansiella poster om 11,5 MSEK (12,4). * Omsättningen ökade med 65 procent till 75,9 MSEK (46,1) * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 9,6 MSEK (11,6) * Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 12,6 procent (25,2) * Resultatet efter finansiella poster blev 11,5 MSEK (12,4) * Vinst per aktie efter skatt var SEK 3:77 (4:56) * I december förvärvades P2P Communication AB Delårsrapport september 1999 - februari 2000 Verksamheten Aretekoncernen erfar nu en kraftigt ökad efterfrågan inom samtliga affärsområden, helt enligt tidigare bedömningar. Särskilt märkbar är denna inom komponentbaserad systemutveckling och projektledningstjänster. Många nya projekt startas där basapplikationer integreras med webbteknik. Det i november 1999 förvärvade webbföretaget, i-rev Arete AB, har ej utvecklats tillfredsställande. Åtgärder är vidtagna, bland annat är Ulf Melin ny VD för bolaget sedan 15 februari. Syftet är att dels öka fokuseringen på försäljning, dels att aktivt bearbeta Stockholmsmarknaden. I Arete it-kompetens AB har Gunnel Pettersson, tidigare konsultchef, inträtt som VD efter Ulf Melin. Den 1 december 1999 förvärvades P2P Communication AB, ett bolag med två anställda som erbjuder mindre och medelstora företag i Stockholms innerstad fast internetuppkoppling via bredbandsteknik. Bolaget ingår i affärsområdet Teknisk infrastruktur tillsammans med Arete Datastöd AB. Omsättning och marknadsöversikt Aretes omsättning under perioden september 1999 - februari 2000 uppgick till 75,9 MSEK (46,1), vilket är en ökning med 65 procent (fördelning per affärsområde, se diagram) Den successivt ökande efterfrågan från januari har haft en positiv inverkan på Aretes beläggning i slutet av perioden, framförallt inom affärsområdena Systemutveckling och Affärssystem. Teknisk infrastruktur och Rekrytering & Urval har haft en hög beläggning under hela perioden. Resultat Aretes rörelseresultat före goodwillavskrivningar för första halvåret var 9,6 MSEK (11,6) och resultat efter finansiella poster uppgick till 11,5 MSEK (12,4). Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 12,6 procent (25,2). Vi kan nu se en positiv utveckling av rörelsemarginalen till följd av den ökande efterfrågan i början på 2000. Medarbetare Under första halvåret har 11 personer anställts i koncernen och ytterligare 33 personer har tillkommit via förvärv. Personalomsättningen har samtidigt varit 3 procent. Medelantalet anställda under perioden var 120 personer (74). Antalet anställda i koncernen vid periodens slut uppgick till 136 personer. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick till 63,3 procent (64,1). De likvida medlen inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 50,6 MSEK (42,0). Förvärvet av verksamheten inom Resco Mälardalen AB (i-rev) har givit upphov till en inkråmsgoodwill på 13,6 MSEK. Övriga investeringar under perioden avser dotterbolaget P2P 2 MSEK och inventarier 2,9 MSEK. Omsättningsfördelning per affärsområde: Framtidsutsikter Arete fortsätter att satsa på en stabil och kontrollerad tillväxt med bibehållen lönsamhet. Samtliga affärsområden har ökat rekryteringstakten för att kunna möta den allt större efterfrågan på våra tjänster. Arete arbetar också aktivt för att genom förvärv och andra satsningar bredda koncernens erbjudande till befintliga och potentiella kunder. Inom affärsområdet Systemutveckling har Arete it-kompetens AB anställt ytterligare konsultchefer/säljare för att stödja tillväxten. Inom i-rev Arete AB innebär genomförda ledningsförändringar att verksamheten får en mer säljfokuserad inriktning. Inom affärsområdet Teknisk infrastruktur satsar Arete datastöd AB på en kraftig expansion för att möta efterfrågan. Arete P2P Communication AB planerar en geografisk spridning av sitt bredbandskoncept till andra större städer inom Sverige. Arete Affärssystem AB fortsätter sin tillväxt och räknar med att vara över 10 anställda vid räkenskapsårets slut. Moderbolaget Moderbolagets roll i koncernen är att ansvara för affärsutveckling, samordning av dotterbolagen samt koncernens finansförvaltning. Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport 9 månader 1999/00, den 27 juni 2000 Bokslutskommuniké 1999/00, den 2 oktober 2000 Stockholm den 28 mars 2000 Anders Hägg VD och Koncernchef Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Anders Hägg, Koncernchef, tel. 08-692 93 02 E-post: anders.hagg@arete.se Hemsida: www.arete.se Arete är ett lönsamt IT-konsultbolag med brett tjänsteutbud och stor kompetens. Konsulternas erfarenhet sträcker sig från att leda projekt till att utveckla system som täcker allt från informationslager tilll presentationsgränssnitt. Basen i verksamheten är Systemutveckling. Därutöver har Arete tre kompletterande affärsområden: Teknisk infrastruktur, Affärssystem samt Rekrytering och urval. Arete har under den senaste femårsperioden haft en genomsnittlig årlig omsättningsökning med 38 procent med en genomsnittlig vinstmarginal om drygt 18 procent, samtidigt som personalomsättningen har varit låg. Sedan den 15 juni 1999 är Arete AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00360/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar