Arise AB (publ) offentliggör företagsobligationsprospekt och ansöker om notering för emitterade företagsobligationer vid NASDAQ OMX Stockholm

Arise AB (publ) offentliggjorde den 1 september 2014 emissionen av ett nytt obligationslån om 350 miljoner kronor (”Obligationslån 2014/2017”). I syfte att ansöka om notering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm har bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Arise. Prospektet finns tillgängligt på Arise hemsida, www.arise.se, samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Halmstad den 23 september 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, Finanschef Arise AB, +46 702 448 916

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2014 kl.09.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar