Byggstart av projektet Ryssbol vindkraftpark, 12 MW

Som tidigare meddelats har avtal tecknats med KumBro Vind AB avseende nyckelfärdig leverans av sex vindkraftverk med en total effekt om 12 MW. Överenskommelse var villkorad positivt beslut hos ägarna av KumBro Vind AB (Örebro & Kumla kommun) vilket nu erhållits och vunnit laga kraft.

Byggnation av parken har därför påbörjats med mål att samtliga verk skall vara resta och driftsatta under hösten nästa år.

Efter det att parken övertagits av kunden svarar Arise för förvaltning av densamma under en femårsperiod. Arise har därmed ca 500 MW under förvaltning varav cirka hälften för externa kunders räkning.

Halmstad den 9 november 2015

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Peter Lilja, VD KumBro Utveckling AB, +46 704 849 199

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 kl.10.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar