Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2011

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2011)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 39,6 (14,5) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25,3 (10,8) mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,7 (3,1) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (-1 9) mkr vilket motsvarar 0,04 (-0,06) SEK per aktie.
 • Den genomsnittliga intäkten uppgick till 823 (725) SEK/MWh, varav för el 498 (420) SEK/MWh och för elcertifikat 325 (305) SEK/MWh.

Första halvåret (1 januari – 30 juni 2011)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 80,9 (28,8) mkr.
 • Vindens energiinnehåll under perioden var ca 4 % högre jämfört med de senaste 30 årens medelvärde enligt dansk vindkraftstatistik.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 61,8 (15,0) mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33,1 (0,7) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,8 (-6,8) mkr vilket motsvarar 0,48 (-0,27) SEK per aktie.
 • Den genomsnittliga intäkten uppgick till 805 (738) SEK/MWh, varav för el 490 (420) SEK/MWh och för elcertifikat 315 (318) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Låneavtal har tecknats med DnB NOR avseende lånefinansiering till vindkraftparkerna i Blekhem, Södra Kärra och Gettnabo (totalt 18 st Vestas verk).
 • Köpoptionen att förvärva Jädraås Vindkraft AB har förlängts i avvaktan på slutligt investeringsbeslut.
 • Samarbete har inletts med Platina Partners LLP vilket ger Platina rätt att förvärva och finansiera halva Jädraåsprojektet.

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti kl. 07.30.
 
 

För ytterligare information vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Tel. 0706-300 680
Thomas Johansson, CFO Tel. 0768-211 115

Om Arise Windpower
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolaget har som mål att till år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Ett normalt vindår beräknas dessa producera cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar