Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2013

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2013)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 41 (41) mkr.
 • Vindens energiinnehåll under kvartalet var cirka 15 % lägre än medelvärdet sedan 2002 enligt dansk vindkraftstatistik.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 (28) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås påverkade med -12 (-) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -15 (-16) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -15 (-12) mkr vilket motsvarar Neg. (Neg.) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 103 (73) GWh, varav produktionen från segmentet Egen vindkraftdrift uppgick till 54 (73) GWh och segmentet Samägd vindkraftdrift till 49 (-) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 759 (557) SEK/MWh, fördelat på el 476 (314) SEK/MWh och elcertifikat 284 (243) SEK/MWh

Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2013)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 143 (147) mkr.
 • Vindens energiinnehåll under perioden var cirka 9 % lägre än medelvärdet sedan 2002 enligt dansk vindkraftstatistik.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 123 (120) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås bidrog med 3 (-) mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 1 (-11) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 (-8) mkr vilket motsvarar 0,04 (Neg.) SEK per aktie.
 • Produktionen uppgick till 363 (242) GWh, varav produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 204 (242) GWh och Samägd vindkraftdrift till 160 (-) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 704 (609) SEK/MWh, varav för el 420 (370) SEK/MWh och för elcertifikat 283 (239) SEK/MWh.
      

Halmstad den 13 november 2013
ARISE AB (publ)
                       

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Thomas Johansson, CFO Arise AB, +46 768 211 115

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2013 kl. 08.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arise.se, www.arise.se

Taggar:

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se