Kallelse till årsstämma 2012

Aktieägarna i Arise Windpower AB (publ), org. nr 556274-6726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, 302 43 Halmstad.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2012, dels anmäla sig och uppgift om eventuellt antal biträden senast torsdagen den 19 april 2012, helst före kl. 16.00, via e-mail till info@arisewindpower.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 035 20 20 900, per fax 035 22 78 00, eller per post till Arise Windpower AB (publ), Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad.

Kallelse
Fullständig kallelse finns bifogad i detta utskick samt på Arise Windpower AB:s hemsida www.arisewindpower.se. Fullständig kallelse kommer även att införas i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2012. Att kallelse har skett annonseras samma dag i Svenska Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig på Arise Windpower AB:s huvudkontor och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad den 27 mars 2012

ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                                                 

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 kl 16.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, 0706 300 680
Leif Jansson, Investor Relations, 0707 340 554

Om Arise Windpower
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar