Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1999 * ARK:s omsättning under 1999 uppgick till 354,4 mkr (344,8 mkr). Resultat efter finansnetto minskade till 6,142 mkr (8,706 mkr). Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,97 kr (4,30 kr). Resultatet justerat för jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär uppgick till 7,1 mkr eller 3,58 kr per aktie. * Under 1999 har ledningsgruppen ombildats. Ny VD tillträdde i december 1999. Under våren 2000 har Niklas Kihl rekryterats som ny ekonomichef. * Inför kommande bolagsstämma föreslås inval av Stephan Ekström, tidigare koncernchef i Bennett BTI Nordic. * Strax före årsskiftet 1999/00 noterades ARK Travel AB:s aktie på Aktietorget. Noteringen föregicks av en ägarspridning. * Flygbolagens biljettprovisioner sänktes kraftigt i början av 1999 samtidigt som SAS införde maximinivåer på 500 kronor på biljettförsäljningen. Detta påverkade ARK:s resultat negativt men kompenserades delvis av ökade volymer. * Styrelsen föreslår att en utdelning på 2,25 kronor per aktie utgår för räkenskapsåret 1999. På senaste betalkurs (16 mars) à 38,40 kronor motsvarar det en direktavkastning på knappt 6 procent. Omsättning och resultat Nettoomsättningen för koncernen under 1999 uppgick till 354,4 mkr (344,8 mkr). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 6,1 mkr (8,3 mkr). I samband med notering på AktieTorget i december 1999 uppkom jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär som uppgick till 0,3 mkr. Kostnader i samband med VD-skifte och ett påbörjat fusionsarbete belastade resultatet med ytterligare 1,0 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,142 mkr (8,706 mkr). Verksamheten ARK bildades 1982 och är idag en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen, främst inriktad mot svenska affärsresenärer. ARK:s affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster, vilket väntas fortsätta ge högre marginaler och avkastning än genomsnittet i branschen. ARK:s vision är att uppfattas som en ledande samarbetspartner till kvalitetsmedvetna affärsresenärer i Norden med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. Strax före årsskiftet 1999/00 noterades ARK Travel AB:s aktie på AktieTorget. Noteringen föregicks av en ägarspridning. De främsta skälen till en notering var att underlätta för ARK att spela en aktiv roll vid strukturförändringar samt bidra till att utveckla företagets varumärke. Dessutom underlättas rekrytering av medarbetare samt skapas förutsättningar för belöningssystem kopplade till aktievärdet. ARK har en strategi för tillväxt. Dels via utbyggnad av den befintliga verksamheten dels via kompletterande förvärv. Tillgång till kapitalmarknaden och handel i ARK-aktien är viktiga ingredienser vid diskussioner om samgåenden. Under 2000 kommer ARK:s försäljningsorganisation att expandera och utökade satsningar inom IT att göras. ARK har ett mål om mer än 15 procent årlig resultattillväxt för perioden 2000-2004. Investeringar och finansiell ställning Investeringarna under 1999 uppgick till 3,2 mkr (1,2 mkr). Vid utgången av året uppgick koncernens soliditet till 38 procent (32 procent). Under 1999 ökade disponibla likvida medel med 1,1 mkr till 13,2 mkr (12,1 mkr). Personal Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 45 (42), varav 88 procent arbetar inom försäljning. Under 1999 har styrelsen ägnat särskild uppmärksamhet åt lednings- och organisationsfrågor. Ledningsgruppen har ombildats och en ny VD, Lena Bergman, har rekryterats. Lena Bergman har en lång erfarenhet från resebranschen bland annat från Travel House Tournee, Tumlare Corporation och EF Education. Efter räkenskapsårets slut har Niklas Kihl rekryterats som ekonomichef. Niklas kommer närmast från Sponsor Service AB. Utdelning Styrelsen föreslår att en utdelning på 2,25 kronor per aktie utgår för räkenskapsåret 1999. Stephan Ekström föreslagen till ny styrelseledamot Stephan Ekström, född 1949, är från och med februari 2000 adjungerad i ARK:s styrelse. Eventuellt inval beräknas ske i samband med ordinarie bolagsstämma den 13 april 2000. Stephan Ekström är VD vid konsultbolaget LOTS AB, samt styrelseledamot i SEB Kort AB och SOS Barnbyar. Han har tidigare varit ordförande i Svenska Resebyråföreningen mellan 1991-96 samt koncernchef hos Bennett BTI Nordic mellan 1993-98. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00340/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00340/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ARK Affärsresekonsulterna Resebyrå AB grundades 1982. Noterat på AktieTorget dec 1999. Vår affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster till konkurrenskraftiga priser.

Prenumerera

Dokument & länkar