Delårsrapport jan - sept 2001

Delårsrapport jan - sept 2001 Ark Travels omsättning ökar 28% - fallande resultat · Ark Travels omsättning under de första nio månaderna 2001 uppgick till 392,8 mkr (307,0 mkr) vilket motsvarar en ökning på 27,9 %. · Resultat efter finansnetto under de nio första månaderna 2001 uppgick till 5,0 mkr (7,2 mkr) vilket motsvarar en minskning med 30,6 %. · Omsättningen under det tredje kvartalet 2001 uppgick till 105,6 mkr (98,7 mkr) och resultatet efter finansnetto var 0,1 mkr (2,6 mkr) · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,26 kr (3,56 kr). · Bolagets långsiktiga finansiella mål om en resultattillväxt på 15% kommer ej att nås innevarande år. Sedan den 11:e september har den tidigare konjunkturledda försvagningen av marknaden accentuerats. Omsättning och resultat Omsättningen för koncernen under de första nio månaderna 2001 uppgick till 392,8 mkr (307,0 mkr) motsvarande en ökning på 27,9 %, varav 16 procentenheter representerar organisk tillväxt och resterande del representerar tillväxt genom förvärv. Resultat efter finansnetto under perioden uppgick till 5,0 mkr (7,2 mkr) motsvarande en minskning med 30,6 %. Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,26 kr (3,56 kr). Omsättningen under det tredje kvartalet 2001 var avsevärt lägre än under det andra kvartalet. Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 105,6 mkr (98,7 mkr). Resultatet efter finansnetto var 0,1 mkr (2,6 mkr). Moderbolaget Moderbolagets omsättning under de sex första månaderna 2001 uppgick till 0 mkr (0 mkr). Resultat efter finansnetto under perioden uppgick till - 0,4 mkr (-0,7 mkr). Nuläge och utsikter Den totala marknaden för affärsresor har under året påverkats av en vikande konjunktur. Under de två första kvartalen 2001 uppvisade svenska resebyråer en försäljningsminskning på 3 procent jämfört med samma period år 2000 (källa: SRF). Under samma period redovisade Ark Travel en total omsättningsökning på 37,8 procent och en omsättningsökning baserad på organisk tillväxt på 15 procent. Ark Travel har tidigare bedömt att företaget kan stå emot en lågkonjunktur och fortsätta ta marknadsandelar. Ark Travel har också bedömt att den valda nischen, som leverantör av högkvalitativa resetjänster till affärsreseköpare med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet, kan fylla ett ännu större behov för svenska affärsreseköpare under en lågkonjunktur. Terrorattackerna i USA den 11 september och deras efterspel har dock kraftigt förstärkt den negativa branschtendensen och det är i dagsläget svårt att bedöma omfattningen av denna påverkan. Ark Travel räknar därför inte med att kunna uppnå en resultattillväxt enligt företagets finansiella mål under 2001. Kundföretagen har efter händelserna den 11 september kraftigt minskat sitt resande, samtidigt som flera flygbolag minskat antalet avgångar, vilket påverkat periodens resultat negativt. Ark Travel har under perioden inlett ett arbete för att sänka sina fasta kostnader. Ark Travels finansiella mål är en omsättningstillväxt på minst 15 procent per år för perioden 2001-2004 samt en resultattillväxt på minst 15 procent per år för samma period. Trots osäkerheten i branschen bedömer Ark Travel att företagets förutsättningar att fortsätta vara en intressant samarbetspartner för affärsreseköpare är goda. En orsak till detta är de strategiska etableringar som företaget gjort under 2000 och 2001. Förvärven i Malmö och Göteborg har inneburit att Ark Travel ökat sin andel inom affärsområdet Grupp- och Konferensresor. Den 1 december införs en ny nätverkslösning som knyter samman företagets enheter och under hösten testkörs ett nytt affärssystem som ska gå i skarp drift vid årsskiftet. Ark Travels varumärke har införts i hela företaget. Genom det nätverk som nu sträcker sig över Stockholm, Malmö och Göteborg kan Ark Travel bättre tillgodose sina kunders behov och samtliga förvärv förväntas bidra positivt till resultatet 2001. Ark Travels nya kundtidning Arktuellt, som utkom med sitt första nummer under perioden, är ett led i arbetet med att förstärka varumärket. Kundtidningen är också en viktig kanal för information till aktieägare och investerare. Ark Travels målsättning avseende en notering på OM Stockholmsbörsens O- lista kvarstår och arbetet inför noteringen fortsätter under hösten. OM Stockholmsbörsen har utsett en börsrevisor för granskning av bolaget. Händelser under perioden Händelserna i USA den 11 september förändrade drastiskt förutsättningarna för hela resebranschen. Flera flygbolag har drabbats av ekonomiska problem, vilket lett till att flyglinjer lagts ned och antalet avgångar minskats. En utbredd oro inför flygresande har också bidragit till osäkerheten i branschen. Investeringar och finansiell ställning Investeringarna under de första nio månaderna 2001 uppgick til1 8,4 mkr (4,4 mkr), varav 3,2 mkr har finansierats genom en nyemission (1,2 mkr). De likvida tillgångarna uppgick den 30 september 2001 till 7,3 mkr jämfört med 10,1 mkr den 30 september 2000. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2,9 mkr (3,3 mkr). Vid utgången av perioden uppgick koncernens soliditet till 33 % (29 %). Det egna kapitalet uppgick till knappt 23 mkr. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 78 (50), varav 86 % arbetar inom försäljning. Till följd av företagets ambition att sänka sina fasta kostnader har ett antal provanställningar avbrutits under perioden. Styrelseförändring Styrelseledamoten Stephan Ekström, vd för LOTS AB, har begärt utträde ur Ark Travels styrelse av formella skäl. Stephan kommer fortsättningsvis att engageras som rådgivare i bolaget. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation nr 20. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder i denna halvårsrapport är oförändrade i jämförelse med Ark Travels senaste årsredovisning. Övrig ekonomisk information: · Bokslutskommuniké för 2001 under mars månad 2002 Stockholm, den 25 oktober 2001 Ark Travel AB (publ) Lena Bergman Verkställande direktör Räkenskaper NYCKELTAL ARK KONCERN jan- jan- helår sept sept 2000 2001 2000 Bruttomarginal, % 11,3 10,9 11,0 Vinstmarginal % 1,3 2,3 2,3 Resultat per aktie, kr 2,26 3,56 5,00 Eget kapital per aktie, kr 14,81 12,65 14,79 Antal aktier vid periodens 1 550 1 450 1 480 slut 967 767 767 Räntabilitet på eget kapital, 15 30 39 % Räntabilitet på sysselsatt 21 38 52 kapital, % Soliditet, % 33 29 40 RESULTATRÄKNING ARK KONCERN Belopp i tkr jan- jan- juli- juli- helår sept sept sept sept 2000 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättning 392 823 307 026 105 606 98 674 437 565 Inköpskostnader -348 -273 -93 027 -87 245 -389 594 555 347 Bruttoresultat 44 229 33 471 12 579 11 429 48 218 Övriga externa kostnader -10 549 -8 139 -3 499 -2 852 -10 830 Personalkostnader -26 266 -17 217 -8 158 -5 632 -25 624 Avskrivningar -2 366 -1 144 -849 -410 -1 753 Rörelseresultat 5 048 6 971 73 2 535 10 011 Ränteintäkter och övriga 178 401 92 193 356 finansiella intäkter Räntekostnader och övriga -264 -148 -108 -97 -78 finansiella kostnader Finansnetto -86 253 -16 96 278 Resultat efter finansiella 4 962 7 224 57 2 631 10 289 poster Skatt -1 496 -2 129 -51 -772 -3 086 Periodens resultat 3 466 5 095 6 1 859 7 203 Resultat per aktie 2,26 3,56 0,00 1,29 5,00 Resultat per aktie efter 2,18 3,43 0,00 1,24 4,81 full utspädning BALANSRÄKNING ARK KONCERN Belopp i tkr 2001-09- 2000-12- 30 31 TILLGÅNGAR Immateriella 16 671 11 070 anläggningstillgångar Materiella 4 560 3 760 anläggningstillgångar Finansiella 85 85 anläggningstillgångar Kundfordringar 33 335 21 158 Övriga kortfristiga 7 414 6 172 fordringar Kassa och bank 7 333 11 836 SUMMA TILLGÅNGAR 69 398 54 081 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 967 21 892 Avsättningar 2 606 2 606 Långfristiga skulder 4 252 674 Leverantörsskulder 29 114 18 423 Övriga kortfristiga 10 459 10 486 skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH 69 398 54 081 SKULDER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL ARK KONCERN Belopp i tkr 2001-09- 2000-09- 30 30 Bundet eget kapital Enligt balansräkningen vid 5 083 2 939 ingången av året Nyemission 3 162 1 200 Enligt balansräkningen vid 8 245 4 139 utgången av perioden Fritt eget kapital Enligt balansräkningen vid 16 809 12 318 ingången av året Utdelning till aktieägare -5 553 -3 203 Årets resultat 3 466 5 095 Enligt balansräkningen vid 14 722 14 210 utgången av perioden KASSAFLÖDESANALYS ARK KONCERN Belopp i tkr jan-sept jan-sept 2001 2000 Kassaflöde från den 2 912 3 350 löpande verksamheten Kassaflöde från -5 261 -3 182 investeringsverksamheten Kassaflöde från -2 154 -3 204 finansieringsverksamheten Förändring av likvida -4 503 -3 036 medel För ytterligare information, v g kontakta: Lena Bergman, Verkställande direktör, tel: 08-660 18 70, mobil: 0709-13 47 00, e-mail: lena.bergman@ark.se www.ark.se ARK bildades 1982 och är idag en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen. Ark Travels affärsidé är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva resetjänster till svenska affärsreseköpare med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. Ark Travels vision är att vara det självklara förstahandsvalet för svenska affärsreseköpare med höga kvalitetskrav. Ark Travel har ett antal strategier för tillväxt. Först och främst, att fortsätta vara ett högkvalitativt nischföretag med fokus på kundnytta samt på mer krävande researrangemang. Företaget ska värna och utveckla den höga kompetens- och erfarenhetsgrad som finns inom företaget. Företaget ska också vara en tillförlitlig och trovärdig samtalspartner och rådgivare i resefrågor och på så sätt leverera ett mervärde till kunden. Vidare ska företaget investera i IT-lösningar som skapar mervärde för kunder eller effektivitetsvinster för företaget, samt stärka och utveckla relationen med leverantörer och samarbetspartners för att därigenom kunna erbjuda nya och förbättrade reselösningar för kunden. Dessutom ska företaget stärka och utveckla varumärket Ark Travel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00980/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00980/bit0001.pdf

Om oss

ARK Affärsresekonsulterna Resebyrå AB grundades 1982. Noterat på AktieTorget dec 1999. Vår affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster till konkurrenskraftiga priser.

Dokument & länkar