Aktieägarna i Arkivator AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Arkivator AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 3 april 2000 kl 17.00 i Börshuset, Uppropssalen, Källargränd 2 i Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 24 mars 2000, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Arkivator AB, Box 1178, 171 23 SOLNA, eller per telefon 08-624 43 00 eller per telefax 08-624 49 99 senast torsdagen den 30 mars kl 16.00. I anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariat- avdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 24 mars 2000. Ärenden 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Verkställande direktörens redogörelse 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern- redovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernre- sultaträkning och koncernbalansräkning (b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och det revisionsbolag som skall utses av stämman 10.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag 11.Val av styrelseledamöter och revisionsbolag 12.Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen 13.Styrelsens förslag till beslut om fondemission 14.Styrelsens förslag till beslut om emission av förlagslån med frånskiljbara teckningsoptioner 15.Stämmans avslutande Förslag avseende val av styrelseledamöter och revisionsbolag (punkt 11) Aktieägare representerande cirka 50 procent av bolagets aktier och röster kommer att föreslå att styrelsen skall bestå av oförändrat antal styrelseledamöter samt att styrelseledamöterna Dag Tigerschiöld, Mikael Gottschlich, Sven Hagströmer, Björn Norrbom, Lennart Jacobsson samt Mats Gustavsson omväljs. Ifrågavarande aktieägare kommer inte att föreslå någon styrelsesuppleant. Till revisor föreslås nyval av Deloitte & Touche AB med Gunnar Abrahamson som huvudansvarig. Förslag till ändringar av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen innebär i huvudsak - att bolagets firma ändras från Arkivator Aktiebolag till LGP Telecom Holding AB, - att föremålet för bolagets verksamhet ändras till att - direkt eller indirekt genom dotterföretag - tillverka och försälja fin- och grovmekaniska artiklar och verktyg samt bedriva tillverkning, försäljning, uthyrning samt utveckling av elektronikutrustning för telekommunikation ävensom att idka annan därmed förenlig verksamhet. Förslag till beslut om fondemission (punkt 13) Styrelsens förslag att bolagets nu till 13.881.929 kronor uppgående aktiekapital skall ökas genom fondemission med 13.881.929 kronor till 27.763.858 kronor genom överföring till aktiekapitalet av detta belopp från överkursfonden samt genom utgivande av däremot svarande 13.881.929 aktier, envar aktie på nominellt 1 krona. Bolagets aktieägare skall för varje gammal aktie vara berättigad att erhålla en ny aktie. Som avstämningsdag för fondemissionen föreslås fredagen den 5 maj 2000. Förslag till beslut om emission av förlagslån med frånskiljbara tecknings- optioner (punkt 14) Styrelsens förslag att bolaget skall upptaga ett lån på nominellt 100.000 kronor genom utgivande av en skuldförbindelse med därtill fogade 1.000.000 frånskiljbara teckningsoptioner. Ovanstående avser antal teckningsoptioner efter fondemission. Emissionen av förlagslånet med frånskiljbara teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget LGP Telecom AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda de anställda i Arkivatorkoncernen i Sverige samt utlandet att förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor. Vad gäller anställda i utlandet förutsätts därvid dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Förlagslånet med teckningsoptionerna skall emitteras till beräknad marknadskurs. Förlagslånet med teckningsoptioner skall tecknas och betalas senast den 31 maj 2000. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 31 maj 2002 till och med den 2 juni 2003. Förlagslånet skall löpa utan ränta. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 200 procent av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 8 maj 2000 till och med den 19 maj 2000 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna enligt OM Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktier i bolaget. Anställda kommer att erbjudas att förvärva mellan 400 och 20.000 teckningsoptioner per person, beroende på den anställdes befattning. De teckningsoptioner som inte förvärvas av anställda och ledande befattningshavare enligt ovan, skall Dotterbolaget behålla för försäljning på marknadsmässiga villkor till personer som senare erhåller tillsvidare- anställning eller motsvarande i Arkivatorkoncernen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Arkivatorkoncernen ser sina anställda som en ytterst värdefull tillgång. Styrelsen avser att genom det föreslagna incitamentsprogrammet ge de anställda möjlighet att ta del av bolagets utveckling. Ett personligt långsiktigt ekonomiskt engagemang stimulerar de anställdas intresse för bolagets verksamhet, ökar motivationen samt stärker lojaliteten med bolaget. Mot denna bakgrund anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att anställda på detta sätt bereds möjlighet att bli delägare i bolaget. Aktiekapitalökningen kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ej att överstiga 1.000.000 kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i anledning av emissioner m.m., vilket motsvarar en utspädning med cirka 3,6 procent av aktiekapitalet och rösterna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, fondemission samt emission av förlagslån med frånskiljbara teckningsoptioner kommer att från och med den 27 mars 2000 hållas tillgängliga på Arkivators kontor, Kolonnvägen 22, SOLNA. Dessa handlingar kan även beställas per telefon 08-624 43 00. Utdelning och avstämningsdag för utdelningen Styrelsen föreslår en utdelning om 2:10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås den 6 april 2000. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen att utbetalas omkring den 11 april 2000. Stockholm i februari 2000 Arkivator AB (publ) - end - - För ytterligare information kontakta: Arkivator AB Tel +46 8 624 43 00 : Fax +46 8 624 49 99 : ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00570/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar