Arkivator ABs (publ) bud på LG Products Solna AB (publ) fullföljs framgångsrikt

Arkivator ABs (publ) bud på LG Products Solna AB (publ) fullföljs framgångsrikt Arkivator ABs (publ) ("Arkivator") erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av LG Products Solna AB (publ) ("LGP ") har accepterats i sådan utsträckning att Arkivator blivit ägare till aktier representerande mer än 90% av det totala antalet aktier och mer än 90% av röstetalet för samtliga aktier i LGP, räknat efter full utspädning av utestående teckningsoptioner. Samtliga i prospektet angivna villkor för erbjudandets genomförande har uppfyllts, varför Arkivator fullföljer erbjudandet. Ett definitivt besked om anslutningen till budet kommer att meddelas så snart sammanräkningen är färdig. Redovisning av likvid för aktier och teckningsoptioner inlämnade under anmälningsperioden beräknas påbörjas den 9 februari 2000. Någon förlängning av budet kommer inte att ske. Arkivator kommer snarast möjligt att påkalla tvångsinlösen. Arkivator AB, är efter förvärvet av LGP huvudsakligen verksamt inom telekomsegmentet och sysselsätter cirka 550 personer varav ett 50-tal är verksamma inom forskning och utveckling. Den nya Arkivatorkoncernen beräknas omsätta 850 miljoner SEK proforma under verksamhetsåret 1999. Arkivator AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: * Mikael Gottschlich, verkställande direktör i Arkivator AB tel 08-624 43 00 el. 070-590 34 81 * Mats Gustavsson, verkställande direktör i LG Products Solna AB tel. 08- 624 43 01 el. 0708-15 69 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar