FI kräver att Acta rättar brister

Finansinspektionen förelägger Acta Kapitalförvaltning ASA:s svenska filial att rätta till brister i verksamheten. FI underrättar norska Kredittilsynet om bristerna.

Actas svenska filial har gett kunder placeringsråd som inte stämmer med kundens riskprofil. Informationen om hur riskfyllda placeringarna är har varit dålig. Instruktionerna till de egna placeringsrådgivarna har varit bristfälliga. Acta ska rätta till dessa brister. Resultatet ska redovisas för Finansinspektionen senast den 17 augusti 2009. Om Actas svenska filial inte rättar till bristerna kan FI förbjuda den svenska filialen att ingå nya affärer med kunder. Actas verksamhet i Sverige drivs i en filial till det norska värdepappersföretaget Acta Kapitalförvaltning ASA. Det innebär att bolaget står under tillsyn av norska Kredittilsynet och att svenska FI har begränsade möjligheter att ingripa mot filialen. FI överlämnar utredningen till Kredittilsynet som har de formella befogenheterna till vidare ingripande. Både FI och Konsumenternas Bank- och finansbyrå har tagit emot många klagomål från kunder om Actas svenska filials rådgivning i Sverige – tillsammans över 250 klagomål under 2008. 4 000 av filialens svenska privatkunder har investerat i en indexobligation emitterad av Lehman Brothers. Ungefär 90 procent av dessa kunder har även belånat sina obligationer. Den svenska filialen har också sålt andelar i fondföretag som inte har tillstånd att marknadsföras eller säljas i Sverige. Acta har nu slutat sälja dessa fonder. Läs beslutet och promemorian till Kredittilsynet på www.fi.se Fakta Acta Kapitalförvaltnings svenska filial har 52 500 kunder och cirka 240 anställda. Modebolaget i koncernen, Acta Holding ASA, är noterat på Oslo Börs. Lars Malmström Bitr. informationschef Tel 08-787 80 31 Mob 070-758 35 03 Per Håkansson Chefsjurist Tel 08-787 81 71

Prenumerera

Dokument & länkar