AroCell offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

Styrelsen för AroCell AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 6 november 2015. Prospektet har i dag, den 17 november 2015, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.arocell.com) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Erbjudandet i sammandrag

* Teckningstid: 18 november – 2 december 2015

* Teckningskurs: 10,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 13 november 2015 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

* Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 november 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 november 2015.

* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 – 30 november 2015.

* Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 november 2015 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av januari 2016.

* Antal aktier i erbjudandet omfattar 5 213 546 aktier.

* Antal aktier innan emission uppgår till 23 460 960 aktier.

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. Bolaget har även anlitat Corpura AB som rådgivare. Legal rådgivare till bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB.

För ytterligare information:
Jan Stålemark, VD
AroCell AB (publ)
Tel: 0706696206
info@arocell.com
www.arocell.com

Informationen i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Uppgifterna får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, något av de tidigare nämnda länderna eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. 

Kort om AroCell
AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade blodtester som bidrar till säkrare prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells nya teknologi är baserad på en patenterad metod som mäter TK1 protein, vilket i sin tur ger värdefull information angående hastigheten på celldelning och celldöd (cell turnover) hos patienten. En tumör har hög cell turnover och proteinet TK1 kan identifieras i blod med ett enkelt laboratorietest, TK 210 ELISA. Testet ger värdefull klinisk information för prognos och optimering av behandlingsstrategi. Vidare kan testet användas för att övervaka återkomsten av sjukdom. AroCell är listat på AktieTorget och har cirka 2 300 aktieägare. För mer information se www.arocell.com.

Om oss

AroCell utvecklar och kommersialiserar nya innovativa markörer för bestämning av celltillväxt och apoptos, som kommer att vara kliniskt värdefulla vid prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar