Array säkerställer 60 miljoner kronor för finansiering av FlyMe.

Array säkerställer 60 miljoner kronor för finansiering av FlyMe. Array genomför nyemissioner som tillför totalt 60 miljoner kronor. Emissionerna är till 100% garanterade genom tecknings- och garantiåtaganden. Finansieringen är avsedd för etablering av lågkostnadsflygbolaget FlyMe på linjerna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö. Det säkerställda kapitalet bedöms vara tillräckligt för att finansiera FlyMe fram till positivt kassaflöde. Styrelsen i Array AB beslutade den 13 oktober 2003 att förvärva samtliga aktier i lågkostnadsflygbolaget FlyMe Sweden AB (FlyMe) mot likvid i egna aktier. Beslutet är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma i Array den 12 november 2003. FlyMe kommer initialt att flyga på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. FlyMe kommer att ha tre fasta biljettpriser som för en enkelresa kommer att vara 260 kr, 560 kr och 760 kr med tillägg för skatter och avgifter. Biljetterna kommer att vara ombokningsbara fram till flygstart. FlyMe´s prisnivå kommer att ligga avsevärt under konkurrenternas ordinarie priser. Antalet vardagsavgångar per destination kommer att vara mellan sex och åtta - samtliga under rusningstrafik. - "Det känns skönt att finansieringen är på plats. Nu kan vi fokusera på FlyMe´s marknadsintroduktion och på flygstarten i början av 2004. Med finansieringen säkrad har FlyMe ett gyllene tillfälle att etablera sig som en lönsam lågkostnadsaktör i Skandinavien" säger Nils Bernhard, styrelseordförande i Array. Finansieringen För att finansiera verksamheten i FlyMe beslöt styrelsen i Array den 5 november 2003 att genomföra en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. En gammal aktie av serie A respektive B ger rätt att teckna tre nya aktier av samma serie till en teckningskurs av 0,45 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen blir den 27 november 2003 och sista dag för handel med aktie inklusive teckningsrätt blir den 24 november 2003. Prospektet beräknas offentliggöras den 27 november 2003 och teckningstiden kommer att löpa mellan den 2 december 2003 och den 16 december 2003. I företrädesemissionen kommer 115 954 389 aktier att utges vilket tillför bolaget 52,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Hela emissionsbeloppet är säkerställt via garantiförbindelser om 51,4 miljoner kronor och teckningsförbindelser om 0,8 miljoner kronor.. Styrelsen beslutade också om en riktad emission om 7 miljoner kronor till kursen 0,525 kronor per aktie (de emitterade aktierna berättigar ej till deltagande i den föreslagna företrädesemission) och om emission av ett skuldebrev om nominellt belopp 1 krona med 10 miljoner avskiljbara optionsrätter. Optionsrätterna kommer att ha en löptid på två år och en lösenkurs på 1,25 kronor. Den riktade emissionen och skuldebrevet med de avskiljbara optionsrätterna tecknas av Cafer Ok. Likvid i aktieemissionen erläggs genom kvittning mot ett lån på 7 miljoner kronor som Ok givit Array för finansiering av FlyMe fram till dess att likvid från företrädesemissionen har influtit. Som likvid för optionsrätterna erläggs 0,6 miljoner kronor. Som en del av den ovan beskrivna finansieringslösningen dras tidigare kommunicerad riktad emissionen om 9 miljoner kronor tillbaka. Emissionsbeloppen bedöms vara tillräckliga för att finansiera verksamheten i FlyMe tills dess positivt kassaflöde uppnås, vilket bedöms ske inom 8 månader från flygstart. Styrelsen föreslår även att den bemyndigas att besluta om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt upp till det antal som inryms inom bolagsordningens kapitalgränser, vilket med beaktande av ovanstående emissionsförslag innebär ytterligare ca 9,7 miljoner aktier. Styrelsens förslag till finansieringslösning är fattade med förbehåll för bolagsstämmans godkännande på en extra bolagsstämma som hålls den 20 november 2003. För ytterligare information angående den extra bolagsstämman hänvisas till den kallelse som annonseras torsdagen den 6 november 2003. Styrelsens fullständiga beslut i ovanstående frågor finns tillgängliga hos bolaget 13 november 2003. Kaupthing Bank är finansiell rådgivare till Array i samband med transaktionerna. För ytterligare information kontakta:Stefan Winström, verkställande direktör, Array AB, tel: 0705-69 52 04, eller e-post: stefan.winstrom@array.se, ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar