Arrays köp av FlyMe klart

Arrays köp av FlyMe klart Bolagsstämmokommuniké från extra bolagsstämma i Array AB Publ. den 12 november 2003 BESLUT OM äNDRING AV BOLAGSORDNINGENS VERKSAMHETSFöREMåL Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens verksamhets föremål (§ 3) till att lyda: "Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva lufttrafik och förvaltning av värdepapper i hel- och delägda bolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet." BESLUT OM äNDRING AV BOLAGSORDNINGENS GRäNSER FöR AKTIEKAPITALET Bolagsstämman beslutade om höjning av gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4) till att vara lägst 1.404.000 kronor och högst 5.616.000 kronor. Av aktiekapitalet skall högst kronor 300.000 utgöras av aktier av serie A med tio röster per aktie och högst kronor 5.616.000 kronor utgöras av aktier av serie B med en röst per aktie. BESLUT OM FöRVäRV AV SAMTLIGA AKTIER I FLYME SWEDEN AB (PUBL) GENOM APPORTEMISSION Bolagsstämman godkände styrelsens beslut från den 13 oktober 2003 om förvärv av samtliga utestående aktier i FlyMe Sweden AB (publ), org nr 556642-8727, mot betalning med 14.661.599 nyemitterade B-aktier i Array. Apportegendomen skall tillföras Array senast den 13 november 2003. För vidare information kontakta, Stefan Winström; VD telefon 0705-695204, e-post stefan.winstrom@array.se Se även www.array.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar