Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 Efter intäkter på 3,9 MSEK (8,3) uppgick resultatet efter finansiella poster till -42,7 MSEK (-55,5), efter att kostnader för omstrukturering belastat resultatet med 13,7 MSEK. För perioden juli-september uppgick motsvarande resultat till -7,2 MSEK (-16,7). Likvida medel beräknas motsvara löpande utbetalningar fram till och med kvartal ett, 2002. ARRAYS LäGE I SAMMANDRAG Under årets första kvartal genomfördes en drastisk kostnadsreduktion med målet att varje affärsområde på ett års sikt skulle kunna finansiera sina egna kostnader. Det är för närvarande osäkert om detta mål kan nås. Styrelsen arbetar med olika handlingsalternativ. UTVECKLING UNDER KVARTAL TRE Affärsområde Printing Technology - Tonerjet Epson fortsätter sitt utvärderingsprojekt med TonerJet men Fuji Xerox har avslutat sin utvärdering och styrelsen bedömer att man inte kommer använda TonerJet i sin nästa produktgeneration. Arrays FoU kring TonerJet har fokuserats på förbättrad utskriftskvalité, samtidigt som en kundinitierad industriell applikation utvärderas. Affärsområde Printer Controllers - NISC Aktiviteterna har koncentrerats på marknadsföringen av den utvecklade NISC-baserade styrdatorn för färglaserskrivare. Ett samarbete har påbörjats med en ledande leverantör av drivrutiner för skrivare. Affärsområde Array Displays Verksamheten i affärsområdet Displays har avvecklats och samtliga anställda har sagts upp. Intressebolaget Imsys Arbetet med att säkerställa finansiering av bolagets långsiktiga expansion pågår. Imsys genomförde i juni samt september-oktober riktade emissioner om totalt 18 MSEK till svenska institutioner, vilket säkrat bolagets likviditet till våren 2002. Den senaste emissionen var baserad på en värdering av Imsys på 138 MSEK efter emissionen. Arrays kapitalandel i Imsys sjönk därmed till 45,6%. Arrays innehav i Imsys utgör en finansiell tillgång. RöRELSEINTäKTER OCH RESULTAT Delårsperiodens rörelseintäkter uppgick till 3,9 MSEK (8,3 MSEK motsvarande period 2000). Rörelsens kostnader exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 26,4 MSEK (56,4 MSEK). Jämförelsestörande poster avser kostnader för omstrukturering av koncernen och uppgick till 13,7 MSEK. Planenliga avskrivningar ingår med 0,7 MSEK (1,6 MSEK). Finansnettot exklusive resultatandel i intressebolag uppgick till 1,4 MSEK (3,1 MSEK). Arrays resultatandel i Imsys blev -7,9 MSEK. Denna utgörs av andel i Imsys resultat med -9,1 MSEK, avskrivning av goodwill med -4,0 MSEK och en ökning av andelens värde på grund av riktad emission till överkurs med 5,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -42,7 MSEK (-55,5 MSEK). INVESTERINGAR Investeringar i inventarier har uppgått till 0,2 MSEK (0,7 MSEK). Investeringar i forskning, produkt- och marknadsutveckling, vilka är betydande för ett utvecklingsbolag som Array, kostnadsförs löpande. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september till 25,7 MSEK. Kassaflödet före förändringar av rörelsekapitalet var för tredje kvartalet -4,3 MSEK. För delårsperioden januari till och med september var motsvarande belopp -18,4 MSEK exklusive utgifter för omstrukturering. Likvida medel med avdrag för kortfristiga skulder uppgick 30 september till 15,2 MSEK, vilket beräknas motsvara löpande utbetalningar fram till och med kvartal ett, 2002. Det egna kapitalet uppgick till 34,2 MSEK. PERSONAL Antalet anställda i koncernen har i medeltal varit 25 (46). Per rapportdagen uppgår antalet anställda till 17. MODERBOLAGET Moderbolagets resultat uppgick till -32,6 MSEK. Moderbolagets verksamhet motsvarar i allt väsentligt koncernens. Moderbolagets egna kapital uppgick till 59,3 MSEK. Skillnaden i förhållande till koncernens egna kapital består främst av resultatandelar i intressebolaget Imsys som endast redovisas i koncernredovisningen. UTESTåENDE AKTIER Antalet utestående aktier har under hela rapportperioden uppgått till 23.989.864. Samtliga nyckeltal relaterade till antal aktier är beräknade baserat på denna volym. Nuvarande och tidigare personal innehar 1.260.000 optioner att teckna aktier i bolaget. Utspädningseffekten av dessa har ej beaktats, då teckningskursen överstiger aktuell börskurs. Bolagsstämman i maj beslutade om emission av förlagslån med 600.000 avskiljbara optioner. De 400.000 optioner som tilldelades anställda i juni 2001, påverkar inte nyckeltalen materiellt och har därför ej beaktats. REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med tidigare rapporter. Kostnader för omstrukturering av verksamheten har redovisats som jämförelsestörande poster. Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 20 och enligt samma principer som för år 2000. NäSTA RAPPORTTILLFäLLE äR 2002-02-20 Göteborg den 29 oktober 2001 Array AB Publ. Styrelsen Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Göteborg den 29 oktober 2001, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lennart Bertheden, aukt. Revisor [REMOVED GRAPHICS] Vid frågor kontakta VD Stefan Winström på telefon 031-695202, fax 031- 695210 eller e-mail stefan.winstrom@array.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00760/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00760/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar