Finansieringen av FlyMe godkänd Styrelsen i Array utökad

Finansieringen av FlyMe godkänd Styrelsen i Array utökad Bolagsstämmokommuniké från extra bolagsstämma i Array AB Publ. den 20 november 2003. Arrays dotterbolag, lågkostnadsflygbolaget FlyMe, kommer initialt att flyga på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. FlyMe kommer att ha tre fasta biljettpriser som för en enkelresa kommer att vara 495 kr, 795 kr och 995 kr inklusive skatter och avgifter. Alla biljetter kommer att vara ombokningsbara. Antalet vardagsavgångar per destination kommer att vara mellan sex och åtta. Array genomför nyemissioner som tillför totalt 60 miljoner kronor före emissionskostnader för etablering av FlyMe. Emissionerna är till 100% garanterade genom tecknings- och garantiåtaganden. Det säkerställda kapitalet bedöms vara tillräckligt för att finansiera FlyMe fram till positivt kassaflöde. Vid bolagsstämman fattades följande beslut: 1. Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen omfattar högst 115.954.389 aktier. Varje aktie ger rätt att teckna tre nya aktier av samma aktieslag till en kurs av 0,45 SEK per aktie. Avstämningsdag är den 27 november 2003. Teckningstid är 2-16 december 2003. 2. Nyemission av högst 13.333.333 B-aktier. Teckningsberättigad är Cafer Ok. Teckningskurs 0.525 SEK per aktie. Betalning skall erläggas genom kvittning. De nyemitterade aktierna medför inte rätt att deltaga i företrädesemissionen. 3. Emission av en skuldförbindelse om 1 SEK förenat med 10.000.000 avskiljbara optionsrätter. Varje optionsrätt ger rätt att under perioden 1 juni 2004 - 1 december 2005 teckna en ny B-aktie till en kurs av 1,25 SEK per aktie. Skuldförbindelsen emitteras till en kurs av 600.000 SEK, vilket bedöms vara marknadsmässigt pris grundat på Black & Scholes värderingsformel. Teckningsberättigad är Cafer Ok. 4. Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av B-aktier och att därvid avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Med beaktande av övriga pågående emissioner beräknas bemyndigandet omfatta ca 9,7 miljoner B-aktier. 5. Nyval av Glen Gustavsson till styrelseledamot. Höjning av styrelsearvodet fram till nästa ordinarie bolagsstämma med ett belopp om 250.000 kronor. Beloppet inkluderar arvode till nytillträdde ledamoten Glen Gustavsson samt utökat arvode till Nils Bernhard som kommer att fungera som arbetande styrelseordförande. För vidare information kontakta, Stefan Winström; VD telefon 0705-695204, e-post stefan.winstrom@array.se Se även www.array.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar