ARTIMPLANT BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procentenheter och uppgick till 21,1 MSEK (18,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -16,5 (-17,9) MSEK. Resultatet förbättrades med 1,4 MSEK jämfört med motsvarande period.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,15).
 • Målet att uppnå positivt kassaflöde före rörelse- kapitalförändringar på månadsbasis reviderades till andra halvåret 2013 på grund av svag försäljningsutveckling i USA tidigare under året. Utvecklingen har fortsatt inte motsvarat förväntningarna vilket gör att denna målsättning sannolikt inte kommer att kunna uppnås. Detta medför att läget är svårbedömt varför ingen ny målsättning om kassaflödet lämnas.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2012.
 • Avtalet med licenstagaren Biomet avslutades under april.
 • USA-studie med Artelon®Tissue Reinforcement för skador i axeln publicerades. Positiva studieresultat med avseende på axelns funktion och patienters upplevda förbättrade livskvalitet uppvisades i studien.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,5 MSEK (4,0), en förbättring med 1,5 MSEK där Europaförsäljningen ökade med 247 % och USA med 25 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,4 (-6,0), en försämring med -0,4 MSEK jämfört med föregående period främst pga ökade legala kostnader avseende pågående försäkringstvist.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,05).
 • Initiala positiva resultat från en pågående två-års studie avseende Artelon®CMC Spacer presenterades.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Avtal om finansiering av rättsprocessen i USA förlängt. Avtalet innebär även en återbetalning av legala kostnader till Artimplant med 5 MSEK.
 • Artimplant har påkallat skiljeförfarande i försäkringstvist.
 • Bolaget är i behov av kapitaltillskott varvid styrelsen beslutat att se över Bolagets strategiska handlingsalternativ.

För ytterligare information kontakta

Kjell Thörnbring, verkställande direktör
E-post:  kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 703 119 025
Anders  Cedronius, styrelsens ordförande
Telefon: +46 706 422 745

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvaliteten. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2013, kl 08:55 (svensk tid).

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.