Artimplant slutför företrädesemission

Artimplant AB (publ) har slutfört den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades på extra bolagsstämma den 9 februari 2012. Teckningstiden löpte under perioden 27 februari–12 mars 2012. Emissionen har tecknats till 83,4 procent och tillför därmed Bolaget cirka 23,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen tecknades till 65,7 procent med stöd av teckningsrätter och till 17,7 procent utan stöd av teckningsrätter. Emissionen har därmed sammanlagt tecknats till 83,4 procent och innebär att Artimplant tillförs cirka 23,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen var garanterad upp till 80 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsgraden enligt ovan innebär att utställda emissionsgarantier inte kommer att tas i anspråk.

Units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i emissionsbeslutet. Samtliga personer som anmält teckning av units utan stöd av teckningsrätter har erhållit tilldelning. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Betalning för tilldelade units ska ske enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den 21 mars 2012.

På extra bolagsstämma den 9 februari 2012 beslutades även om minskning av aktiekapitalet med 9 479 166,40 kronor för täckande av förlust samt för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Före nyemissionen uppgår aktiekapitalet därmed till 2 369 791,60 kronor fördelat på 118 489 580 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 7 909 853,52 kronor genom emission av 395 492 676 B-aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 10 279 645,12 kronor fördelat på 513 982 256 aktier, varav 575 000 A-aktier och 513 407 256 B-aktier.

Företrädesemissionen innebär vidare emission av 197 746 338 teckningsoptioner av serie 2012/2013 som berättigar till teckning av lika många B-aktier i Bolaget under perioden 15 augusti–30 september 2013. Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 3 954 926,76 kronor genom emission av högst 197 746 338 B-aktier. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är 0,13 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget därmed ytterligare cirka 25,7 miljoner kronor i augusti/september 2013.

Betalda tecknade units (BTU) handlas på NASDAQ OMX Stockholm fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Detta beräknas ske i mitten av april 2012. Artimplant avser att ansöka om upptagande till handel med teckningsoptionerna i första hand på NASDAQ OMX Stockholm och i andra hand på annan marknadsplats.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Artimplant med anledning av företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell Thörnbring, Verkställande direktör
E-post:  kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 (0)703 119 025

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Artimplant AB (”Artimplant”). Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper i Artimplant i någon jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de betalda tecknade unitsen och de nya aktierna och teckningsoptionerna får inte säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering enligt US Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse. Artimplant avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana personer gemensamt refereras till som ”relevanta personer”). All investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att ingås med relevanta personer. Alla personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något i dess innehåll.

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvaliteten. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för orala applikationer. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Ytterligare information finns på www.artimplant.com  där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2012 kl. 08.45 (svensk tid).

 

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar