Handel inleds med teckningsoptioner i Artimplant

Handel med teckningsoptioner av serie 2012/2013 kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 23 april 2012 till och med den 25 september 2013.

NASDAQ OMX Stockholm har godkänt bolagets ansökan om upptagande till handel med teckningsoptioner av serie 2012/2013, vilka emitterades i samband med den företrädesemission som genomförts med teckningstid 27 februari–12 mars 2012. Handeln inleds den 23 april 2012 och kommer att pågå till och med den 25 september 2013. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE00 0445 2654 och kortnamnet ARTI TO2 B.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Artimplant för 0,13 kronor. Teckning kan ske under perioden 15 augusti–30 september 2013. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Artimplants hemsida, www.artimplant.com, samt i det prospekt som upprättades i samband med företrädesemissionen.

Det totala antalet teckningsoptioner av serie 2012/2013 uppgår till 197 746 338 stycken. Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 3 954 926,76 kronor genom emission av högst 197 746 338 B-aktier. Vid full teckning tillförs Artimplant därmed ytterligare cirka 25,7 miljoner kronor i augusti/september 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell Thörnbring, Verkställande direktör
E-post:  kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 (0)703 119 025

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Artimplant AB (”Artimplant”). Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper i Artimplant i någon jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de betalda tecknade unitsen och de nya aktierna och teckningsoptionerna får inte säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering enligt US Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse. Artimplant avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana personer gemensamt refereras till som ”relevanta personer”). All investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att ingås med relevanta personer. Alla personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något i dess innehåll.

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi.

Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvaliteten. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador.

Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2012 kl. 15.00 (svensk tid).

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar