KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2012 I ARTIMPLANT AB (publ)

Aktieägarna i Artimplant AB (publ), 556404-8394, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Lokalerna öppnar för registrering kl. 16.00. Bolaget bjuder på lättare förtäring före årsstämman.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB, ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012, och

dels   senast torsdagen den 26 april 2012 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Artimplant AB, Årsstämma 2011, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda; per telefon 031-746 56 00; per telefax 031-746 56 60 eller per e-post agm2012@artimplant.com. I anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen företes. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, med undantag för fullmakt som anger en giltighetstid vilken dock inte får vara längre än fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear den 26 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägares rätt till upplysningar vid stämman

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt nedan, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per dag för kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 513.982.256, varav 575.000 aktier av serie A och 513.407.256 aktier av serie B, och det totala antalet röster till 519.157.256.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande
2.                   Val av ordförande vid stämman
3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.                   Godkännande av dagordning
5.                   Val av två justeringsmän
6.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.                   Anförande av verkställande direktören och redogörelse över styrelsens arbete
8.                   Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande jämlikt ABL 8 kap 54 §
9.                   Beslut om:
                      - fastställande av resultat- och balansräkning,
                      - disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
                      - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
10.                 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
11.                 Val av styrelse
12.                 Val av revisor
13.                 Beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedning
14.                 Beslut om riktlinjer för ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare
15.                 Beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner
16.                 Övriga frågor
17.                 Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman enligt punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Cedronius väljs som ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut enligt punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2011.

Förslag till fastställande av arvoden enligt punkt 10
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med oförändrat belopp jämfört med 2011, d.v.s. 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Det föreslås vidare oförändrat arvode för utskottsarbete, d.v.s. revisionsutskott 20 000 kronor till ordföranden och 10 000 kronor till ledamot. Valberedningen föreslår vidare att ersättningsutskottets uppgifter handläggs såsom föregående år av styrelsen i sin helhet, varför inga arvoden föreslås. Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal med ett arvode om 200 000 kronor per år som justeras med KPI i det fall KPI ökar mer än 3 % något år.

Förslag till val av styrelse enligt punkt 11
Valberedningen föreslår omval av Anders Cedronius, Håkan Johansson, Lars Peterson, John R Arnold samt Richard Brånemark samt nyval av Anders Strid. Vidare föreslås omval av Anders Cedronius som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag jämte motiverat yttrande jämte information om de föreslagna ledamöterna kommer att presenteras senast tre veckor före årsstämman genom att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Förslag till val av revisor enligt punkt 12
Då årsstämman 2010 efter en upphandling av revisionstjänster valde Ernst & Young AB med Björn Grundvall som huvudansvarig revisor för en period om 4 år är det inte aktuellt att välja revisionsbolag och revisor vid årsstämman 2012.

Förslag till beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedning enligt punkt 13
Valberedningen föreslår att Bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med Bolagets per den 30 september 2012 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande vilken inte får vara styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, alternativt inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna under perioden fram till årsstämman 2012, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2013 lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare, punkt 14
Artimplant skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Fullständigt förslag jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns minst tre veckor närmast före årsstämman tillgängligt hos Bolagets och på Bolagets webbplats www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Styrelsens förslag om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, punkt 15
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 12 500 000 teckningsoptioner fördelat på två serier; serie A omfattar totalt 3 500 000 teckningsoptioner vilka riktar sig Bolagets anställda i Sverige och serie B totalt 9 000 000 teckningsoptioner riktade till Bolagets amerikanska dotterbolag, Artimplant USA, Inc. (”Dotterbolaget”), som efter beslut av Bolagets styrelse skall ställa ut köpoptioner på teckningsoptioner till dels Dotterbolagets anställda nyckelpersoner, dels ledamöter av Dotterbolagets advisory board. Genom emissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 250 000 kronor. En teckningsoption av serie A respektive serie B ska medföra rätt till nyteckning av en aktie av serie B i bolaget.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 30 juni 2012. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning om 1 öre per 10 st tecknade teckningsoptioner av serie A ska erläggas kontant senast i samband med teckningen av teckningsoptionerna. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning. Betalningen ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptioner av serie B och de köpoptioner som ställs ut på dessa teckningsoptioner är vederlagsfria. Skälet här för är att köpoptionerna ges ut till Dotterbolagets anställda respektive ledamöter av advisory board i USA och för att dessa köpoptioner skall fylla sitt syfte och utgöra ett incitament förutsätter den amerikanska marknaden vederlagsfrihet.

Teckning av aktier i bolaget ska kunna ske under perioden från och med 1 maj 2014 till och med 31 juli 2014.

Teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt teckningsoptionerna ska vara 15 öre per aktie. Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 12 500 000 teckningsoptioner kan bolagets aktiekapital ökas med högst 250 000 kronor. De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Skälen till att emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Bolaget anser att införandet av ett incitamentsprogram kommer att stärka lojalitetskänslan, engagemanget och förutsättningarna för Bolagets fortsatta utveckling samt skapa en möjlighet för deltagarna att ta del av Bolagets utveckling. Styrelsen har även bedömt att det kan utgöra en viktig konkurrensfördel vid framtida nyrekryteringar att ha möjlighet att erbjuda deltagande i ett incitamentsprogram. Det är styrelsens bedömning att nu nämnda förhållanden kommer att gynna, och vara en förutsättning för, en positiv utveckling av Bolaget i allmänhet och av dess kassaflöde i synnerhet, vilket kommer att komma samtliga aktieägare till del.

Tecknings- och köpoptionerna kommer att vara föremål för bestämmelser om förfogandeinskränkningar samt kopplas till optionsinnehavarens anställning respektive uppdrag.

Några skattekonsekvenser för Bolaget bedöms inte uppkomma. Dotterbolaget kommer att bli skyldigt att utge sociala avgifter avseende Dotterbolagets anställda för skillnaden mellan börskursen per inlösendagen och teckningsoptionens lösenpris. I syfte att säkra denna kostnad kommer Dotterbolaget att behålla ett erforderligt antal teckningsoptioner av serie B vilka skall kunna avyttras till ett vederlag som täcker kostnaderna för sociala avgifter. 

Årsstämmans beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, valberedningen motiverade yttrande till förslag enligt punkterna 10 och 11 samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 och 15 och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och eventuella övriga handlingar enligt ovan kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html, senast tre veckor före årsstämman. Vidare kommer handlingarna att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

*********************************************

Årsstämman kommer att hållas på svenska.

Göteborg, den 5 april 2011, Artimplant AB (publ), Styrelsen 

För ytterligare information kontakta
Kjell Thörnbring, Verkställande Direktör
E-post:kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 (0)703 119 025

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi.

Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador.

Artimplant är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in theU.S.Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2012, kl.08:00 (svensk tid).

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar