Marknaden för Artimplants produkter uppgår till tiotals miljarder kronor

Marknaden för Artimplants produkter uppgår till tiotals miljader kronor Vid ett analytikermöte anordnat av Finanstidningen den 17 janu- ari kommenterade Artimplants verkställande direktör Anders Cedronius bland annat bolagets planer för kommande produktlan- seringar samt marknadsdata för ett flertal av dessa produkter. Den totala marknaden för Artimplants pågående projekt uppskat- tas till flera tiotals miljarder kronor och konkurrensen för ett flertal av bolagets produkter är begränsad. Under år 2000 går Artimplant in i en marknadsfas och kommer därför att förstärka marknadsorganisationen inför kommande pro- duktlanseringar. Bolaget räknar med möjligheten att lansera sin första produkt, ett nedbrytbart benbrottsimplantat för fotleds- frakturer, mot slutet av innevarande år. Planen är att lansera en rad andra produkter från och med år 2001. Artimplants bedömning är att marknaden för främre korsband upp- går till mer än 10 miljarder kronor, detta förutsatt att samt- liga skador opereras. Idag opereras ungefär hälften av de en miljon korsbandsskador som uppkommer årligen i västvärlden. Marknaden för Artimplants övriga pågående ledbandsprojekt be- döms vara i storleksordningen 5-15 miljarder kronor. Den befintliga marknaden för metallimplantat som används vid benbrottsfixation uppskattas till cirka 8 miljarder kronor. Ar- timplant arbetar idag med utveckling av nedbrytbara benbrottsprodukter motsvarande en marknad på 1,5-3 miljarder kronor. Tillsammans med Mölnlycke Health Care utvecklar Artimplant en ny produktgeneration för avancerad sårvårdsbehandling, en mark- nad som bedöms vara i storleksordningen 3-4 miljarder kronor. Artimplant avser att i år bilda ett dotterbolag, Artimplant Carriers, i syfte att koncentrera bolagets utvecklingsarbete inom läkemedelsområdet till en enhet med möjlighet att skapa förutsättningar för samarbete med etablerade läkemedelsbolag och förutsättningar för olika finansieringsmodeller. Anders Lindahl, Docent vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och knuten till Artimplant, kommenterade bolagets ut- vecklingsarbete inom läkemedelsområdet. Artimplants carrierteknologi ("drug delivery"), bygger på möjligheten att tillföra läkemedel, som bundits till en ned- brytbar polymer och som frigörs i kroppen under en längre tid ("controlled release"). Drug delivery-marknaden uppgår till cirka 350 miljarder kronor, varav Artimplants carrierteknologi bedöms vara tillämpbar inom en delmarknad som uppgår till cirka 50 miljarder kronor. Under 1999 förbrukade Artimplant 26 mkr inklusive en sista del- betalning av GMC på 4 mkr. Under hösten 1999 har bolagets kassa stärkts med 28 miljoner kronor i och med att det teckningsop- tionsprogram som utfärdades under perioden 1995 till 1997 ut- nyttjats fullt ut. Artimplants likvida medel har därmed ökat från 38 till 40 miljoner kronor under 1999. För mer detaljerad information finns presentationsmaterial att läsa på Artimplants hemsida: www.artimplant.se Artimplant är ett biomaterialföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför nedbrytbara implantat i syfte att ge skadad kroppsvävnad temporär avlastning och understödja kroppens läk- ningsprocesser. Affärsidén är att skapa förutsättningar för kroppens vävnader att läka skador och defekter på ett naturligt sätt och skapa ett hälsoekonomiskt mervärde för patient och samhälle. Bolagets forskare, vilka representerar en bred tvärvetenskaplig kompetens, har syntetiserat ett stort antal nedbrytbara polyme- rer i syfte att anpassa egenskaperna till olika medicinska be- hov. Bolaget har bland annat utvecklat och patenterat ett ned- brytbart ledbandsimplantat, som för närvarande genomgår klinisk prövning vid främre korsbandsskada. Brustet främre korsband i knät är den vanligaste ledbandsskadan och leder ofta till livs- långa men för den skadade och betydande kostnader för samhäl- let. Artimplants teknologi kan användas inom en rad andra ap- plikationsområden och utvecklingsverksamheten har breddats till att omfatta ett dussintal projekt, främst inom ortopedisk ki- rurgi. Som ett led i Artimplants marknadsföringsstrategi har Gothen- burg Medical Center (GMC) förvärvats i syfte att bland annat etablera ett svenskt centrum för Artimplant Academy - ett fo- rum för avancerad klinisk forskning, tillämpning och utbildning inom ortopedisk kirurgi. Broskcellstransplantation - en ny me- tod för behandling av broskskador - har utvecklats av forskare anställda vid eller knutna till Artimplant. Den kliniska doku- mentationen från patienter som behandlats vid GMC, har legat till grund för amerikanska FDA:s godkännande av metoden. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Artimplants delårsrapporter och pressmeddelanden är tillgängli- ga via: www.Artimplant.se För ytterligare information, v g kontakta: Anders Cedronius, VD tel.: 031 - 746 5600 Kari Odhnoff, Investor relations tel.: 0708 - 639 341 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar