Aspiro AB (publ): Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till 67,8 MSEK (71,7 MSEK), vilket motsvarar en minskning om 5,4 procent.

• EBITDA för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till -24,8 MSEK (-11,5 MSEK).

• Nedskrivning av goodwill avseende Mobile Search om 7,7 MSEK (6,8 MSEK). Goodwillposten värderas kvartalsvis.

• Nedskrivning av goodwill avseende TV om 17,2 MSEK (0).

• Periodens resultat för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till -51,2 MSEK (-9,6 MSEK).

• Omsättningen inom affärsområdet Music ökade med 9,3 procent.

• Omsättningen inom affärsområdet TV minskade med 26,5 procent till följd av omförhandlade avtal med existerande kunder tidigare under 2012. EBITDA uppgick till 0,0 MSEK (0,4 MSEK).

• Den 18 oktober utsågs Peter Tonstad, tidigare CFO, till VD för Aspiro, han tillträdde tjänsten 1 december. Samtidigt utsågs bolagets ekonomichef Jörgen Carlsson till tillförordnad CFO.

Händelser efter periodens utgång

I Polen har Aspiro lanserat WiMP i sin egen kanal och tecknat ett andra partneravtal med mobiloperatören Play i Polen. Avtalet med Play gäller under minst 12 månader.

WiMP har tecknat ett utvidgat avtal med Telenor i Norge. I och med detta avtal kommer WiMP att inkluderas i vissa abonnemang, vilket i sin tur kommer innebära en minimiomsättning för Aspiro om cirka 30 MSEK under 24 månader.

För frågor, vänligen kontakta: Peter Tonstad, VD, Tel: + 47 48 17 61 02, e-post: peter.tonstad@aspiro.com

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 februari 2013 klockan 08.30.

Om Aspiro
Aspiro är ett ledande streamingbolag med huvudfokus på musiktjänsten WiMP och videotjänster som levereras till partners. WiMP levereras direkt till konsument samt genom partners som operatörer och tv-distributörer. Med WiMP tänker Aspiro globalt, men jobbar lokalt, med en redaktion och egna team som anpassar tjänsten till varje land. Aspiro har fjorton års erfarenhet inom digitala tjänster och är ett tillväxtbolag med höga ambitioner. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.