Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2007

Förbättrat resultat jämfört med första kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till 5,8 MSEK och EBITDA uppgick till 10,1 MSEK.

- Under andra kvartalet uppgick EBITDA till 10,1 MSEK (13,1 MSEK), en ökning från 4,8 MSEK i första kvartalet.

- Resultatet efter skatt för tremånadersperioden uppgick till 5,8 MSEK (8,2 MSEK). Motsvarande resultat för föregående kvartal uppgick till 1,9 MSEK.

- Resultatet per aktie för andra kvartalet, före och efter utspädning, uppgick till 0,03 SEK (0,04 SEK).

- Nettoomsättningen för andra kvartalet 2007 uppgick till 98,5 MSEK (113,5 MSEK). De avvecklade verksamheterna i Storbritannien och Spanien minskade omsättningen med 2,2 MSEK. Försämrade marknadsförutsättningar i Finland och Danmark bidrog till att omsättningen minskade med cirka 12,8 MSEK jämfört med andra kvartalet 2006.

- Omsättningen direkt från konsument (Finland och Danmark undantaget) ökade med 13 procent under andra kvartalet och motsvarande resultat efter direkta kostnader ökade med 19 procent, jämfört med andra kvartalet 2006.

- Efter omorganisation är Aspiro idag indelat i tre verksamhetsområden; Mobil underhållning, Företagslösningar och Söktjänster. Den nya organisationen är mer flexibel med en tydligare fokusering på Aspiros kärnverksamhet, något som förväntas ge positiva effekter både på omsättning och på lönsamhet.

- Lansering av ny musikbutik förstärker Aspiros position som största aktör i Norge för nedladdning av musik till mobiltelefonen.

- Styrelsen gör bedömningen att bolaget kommer att upprätthålla sin starka marknadsposition inom den befintliga verksamheten. Till följd av utmaningarna i framförallt Finland kommer dock lönsamheten under 2007 att bli lägre än föregående år.

- För att möjliggöra framtida stark tillväxt beslutade styrelsen under 2006 att satsa på områdena mobil-TV, musik, mobil marknadsföring, söktjänster och community. De kommande tre åren väntar sig Aspiro kraftig tillväxt inom dessa områden. Nyutveckling prioriteras framöver inom nedladdningstjänster för musik och mobil-TV. Investeringarna beräknas belasta 2007 års redovisade EBITDA med 15-25 MSEK. Styrelsen räknar med att satsningen kommer att generera vinst under verksamhetsåret 2009.


Nyckeltal April - Juni 2007 (2006)

Nettoomsättning, MSEK 98,5 (113,5)
EBITDA, MSEK 10,1 (13,1)
Resultat efter skatt, 5,8 (8,2)
Resultat per aktie, 0,03 (0,04)
Likvida medel, MSEK 59,3 (75,3)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK 5,2 (10,3)

Nyckeltal Jan - Juni 2007 (2006)

Nettoomsättning, MSEK, 195,6 (232,8)
EBITDA, MSEK 14,9 (28,1)
Resultat efter skatt, MSEK 7,7 (16,9)
Resultat per aktie, SEK 0,05 (0,09)
Likvida medel, MSEK 59,3 (75,3)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK 13,4 (21,5)

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2007 klockan 08.30.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar