Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2011

Stark tillväxt inom Music - över 300 000 betalande användare

Andra kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för andra kvartalet uppgick till 71,3 MSEK (60,4 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt på cirka 18 procent.
 • EBITDA för kvarvarande verksamhet för andra kvartalet uppgick till -10,9 MSEK (-9,2 MSEK).
 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet för andra kvartalet uppgick till -12,8 MSEK (-9,5 MSEK).
 • Affärsområdet Music ökade sin omsättning med över 180 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet betalande användare passerade 300 000, en fördubbling jämfört med utgången av första kvartalet. Aspiro tecknade intentionsavtal med en irländsk operatör.
 • Affärsområdet TV förbättrade EBITDA med 1,5 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2010.
 • Affärsområdet Mobile Solutions förbättrade sitt resultat efter direkta kostnader med 1,2 MSEK (17%) samt EBITDA jämfört med motsvarande kvartal 2010 med 3,3 MSEK.
 • Aspiro överförde Miles Ahead till EveryMatrix Ltd från den 1 april 2011.

Händelser efter periodens utgång

 • Anställda i Aspiro begärde inlösen av 2 315 000 personaloptioner inom ramen för personaloptionsprogrammet 2009/2011. Inlösen innebär att Aspiro ger ut 2 315 000 nya aktier för en sammanlagd emissionslikvid om 3 009 500 kr. Det totala antalet aktier uppgår nu till 192 853 115 aktier, motsvarande lika många röster. Bland de befattningshavare som köpte aktier finns Aspiros VD, Chef för Music, Chef för TV och ekonomichef.
 • Aspiros musikstreamingtjänst WiMP korades till bästa musiktjänst på internationella Meffy Awards i London.

Framtidsutsikter

 • Aspiro fortsätter att fokusera på tillväxt, framför allt inom affärsområdena Music och TV. Aspiro ska uppnå förbättrad lönsamhet genom tillväxt.
 • Aspiro har som mål att uppnå minst 150 procent tillväxt inom affärsområdet Music under 2011 jämfört med 2010. Aspiro förhandlar med ett antal potentiella partners för lansering av musikstreamingtjänster.
 • Aspiro har som mål att uppnå minst 10 procents tillväxt inom affärsområdet TV under 2011 jämfört med 2010. Målet har nedjusterats från tidigare kommunicerade 25 procent, hänförligt till att försäljningsprocesserna under första halvåret tagit längre tid än förväntat. Med kostnadskontroll och effektiv drift förväntar Aspiro förbättrad lönsamhet inom TV framöver.
 • Aspiro har som mål att affärsområdet Mobile Solutions ska förbättra sitt resultat efter direkta kostnader med minst 15 procent under 2011 jämfört med 2010.

”Aspiros musikenhet fortsätter växa kraftigt, i linje med vårt höga tillväxtmål. Music är nu Aspiros största affärsområde sett till omsättning och har passerat 300 000 betalande användare, en dubbling från föregående kvartal. Så här långt finns våra musiktjänster i fyra länder. Vi fortsätter också förhandlingarna om ytterligare lanseringar. Inom TV och Mobile Solutions förbättrar vi lönsamheten steg för steg och vi ser också en positiv utveckling på kundsidan framöver för dessa områden,” säger Gunnar Sellæg, VD för Aspiro.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 11 augusti 2011 klockan 8.30.

För frågor, vänligen kontakta: Kristin Castillo Eldnes, IR- och informationschef i Aspiro, +47 908 07 389, kristin.eldnes@aspiro.com eller Gunnar Sellæg, VD, Tel: +47 901 81 528, e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik position som världens enda leverantör av kompletta streamingtjänster för tv och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänsten WiMP direkt till konsumenter på utvalda marknader. Aspiro har mer än tio års erfarenhet inom mobilteknik och detaljhandel i norra Europa och tjänster levereras till partners över hela världen, exempelvis Deutsche Telekom, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel och VG. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Omsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick 2010 till 262 MSEK och företaget har cirka 120 anställda.

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar