Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2013

Andra kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 57,4 MSEK (59,2 MSEK), vilket motsvarar en minskning om 3 procent. I rapporten rapporteras TV som avyttrad verksamhet/tillgänglig för försäljning.
  • EBITDA för andra kvartalet uppgick till -15,3 MSEK (-19,8 MSEK).
  • Nedskrivning av goodwill avseende Mobile Search om 1,7 MSEK (0 MSEK). Goodwillposten värderas kvartalsvis. Nedskrivning av goodwill avseende TV om 2,0 MSEK (0 MSEK).
  • Periodens resultat för andra kvartalet uppgick till -17,8MSEK (-21,6 MSEK).
  • Omsättningen inom affärsområdet Music ökade med 3 procent.
  • Omsättningen inom affärsområdet TV ökade med 11 procent.
  • Music tecknade ett avtal med Telenor i Danmark gällande distribution av musiktjänsten WiMP. Avtalet innebär en minimumomsättning om cirka 40 MSEK över 24 månader.
  • Andy Chen utsågs till ny VD för WiMP från och med 1 juni.
  • TV erhöll en order på sina multikanalapplikationer från en större europeisk teleoperatör. Ordervärdet uppgår till minst 2 MSEK. Ett ramavtal förväntas också att tecknas med operatören.

Händelser efter periodens utgång
Enligt kallelse som gick ut 16 juli, håller Aspiro AB en extra bolagsstämma 15 augusti kl 10:00 för beslut om avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV, införande av ett incitamentsprogram, och justerade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman kommer att hållas på Hallvarsson&Halvarsson, Sveavägen 20 i Stockholm.

För frågor, vänligen kontakta: Peter Tonstad, VD, Tel: + 47 48 17 61 02, e-post: peter.tonstad@aspiro.com

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 18 juli 2013 klockan 08.30.

Om Aspiro
Aspiro är ett ledande streamingbolag med huvudfokus på musiktjänsten WiMP och videotjänster som levereras till partners. WiMP levereras direkt till konsument samt genom partners som operatörer och tv-distributörer. Med WiMP tänker Aspiro globalt, men jobbar lokalt, med en redaktion och egna team som anpassar tjänsten till varje land. Aspiro har fjorton års erfarenhet inom digitala tjänster och är ett tillväxtbolag med höga ambitioner. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.