Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013

Första kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 67,9 MSEK (71,9 MSEK), vilket motsvarar en minskning om 6 procent.
  • EBITDA för första kvartalet uppgick till -14,0 MSEK (-16,1 MSEK).
  • Nedskrivning av goodwill avseende Mobile Search om 2,8 MSEK (0 MSEK). Goodwillposten värderas kvartalsvis.
  • Periodens resultat för första kvartalet uppgick till -23,0 MSEK (-18,7 MSEK).
  • Omsättningen inom affärsområdet Music ökade med 3 procent.
  • Omsättningen inom affärsområdet TV minskade med 25 procent till följd av omförhandlade avtal med existerande kunder under 2012.
  • Wimp Musics avtal med Telenor i Norge utvidgades och innebär en minimumomsättning för Aspiro om cirka 30 MSEK över 24 månader.

Händelser efter periodens utgång

I kallelsen till årsstämman som äger rum 24 maj föreslår styrelsen att Aspiro TV avyttras och säljs till ledningen för affärsområdet.

Styrelsen föreslår också årsstämman att ett optionsprogram inrättas för ledning och nyckelpersoner inom Aspiro Musik/ WiMP. Programmet föreslås vara utformat så att köpoptioner motsvarande 9,9 procent av aktierna i Aspiro Musik AB delas ut. Aspiro Musik AB kommer att utgöra moderbolaget i Aspiro Musik/WiMP.

För frågor, vänligen kontakta: Peter Tonstad, VD, Tel: + 47 48 17 61 02, e-post: peter.tonstad@aspiro.com

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 29 april 2013 klockan 08.30.

Om Aspiro
Aspiro är ett ledande streamingbolag med huvudfokus på musiktjänsten WiMP och videotjänster som levereras till partners. WiMP levereras direkt till konsument samt genom partners som operatörer och tv-distributörer. Med WiMP tänker Aspiro globalt, men jobbar lokalt, med en redaktion och egna team som anpassar tjänsten till varje land. Aspiro har fjorton års erfarenhet inom digitala tjänster och är ett tillväxtbolag med höga ambitioner. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.