Aspiro slutför förvärv av Cellus

Aspiro meddelar idag att bolaget har slutfört förvärvet av Cellus. Förvärvsköpeskillingen uppgår till totalt 125,8 MSEK, varav 61,3 MSEK erläggs i form av kontant betalning till Cellus aktieägare och 64,5 MSEK utgörs av 28 675 000 nyemitterade aktier i Aspiro.

Förvärvet av Cellus var bland annat villkorat av företrädesemissionens genomförande. Den 9 juli 2004 meddelade Aspiro att företrädesemissionen om 80,3 MSEK fulltecknats. Samtliga villkor för förvärvets genomförande har därmed uppfyllts. Cellus aktieägare har idag erhållit 80 procent av det kontanta vederlaget. Resterande del kommer att erläggas dels vid tidpunkten då Aspiro offentliggör kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2004 (10 procent), dels efter att Aspiros räkenskaper för 2004 reviderats (10 procent). Efter genomförd företrädesemission och den riktade emissionen till Cellus aktieägare kommer det totala antalet aktier i Aspiro att uppgå till 108 961 958 aktier. Cellus aktieägare kommer efter genomförd transaktion att äga cirka 26,3 procent av kapital och röster i Aspiro. I samband med slutförandet av förvärvet, tillträder Erik Hansen som ny VD för Aspiro, såsom tidigare meddelats.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.