Aspiros företrädesemission fulltecknad

Den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen om totalt 40 143 479 aktier har fulltecknats. Emissionen var till 100 procent garanterad. Aktieägare har med primär företrädesrätt tecknat 56,1 procent av emissionen, motsvarande 45,0 MSEK. Resterande del kommer att tecknas av ett garantikonsortium.

Genom företrädesemissionen kommer Aspiro tillföras 80,3 MSEK före transaktions- och emissionskostnader och antalet aktier ökar från 40 143 479 till 80 286 958. Emissionslikviden skall användas till att finansiera det kontanta vederlaget för förvärvet av Cellus samt till att täcka emissions- och transaktionskostnader för förvärvet Cellus samt företrädesemissionen. Slutförandet av förvärvet av Cellus beräknas ske inom kort. Vid slutförandet kommer en riktad emission ske till Cellus aktieägare av 28 675 000 aktier. Efter genomförd företrädesemission och riktad emission till Cellus aktieägare kommer antalet aktier i Aspiro att öka med 68 818 479 aktier från 40 143 479 till 108 961 958 aktier. Cellus aktieägare kommer efter genomförda transaktioner att äga cirka 26,3 procent av kapital och röster i Aspiro.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.