Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till extra bolagsstämma enligt följande. Datum 21 november 2005 Tid klockan 15.00 Plats Aspiros kontor, Östermalmsgatan 87 D, Stockholm

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2005, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Aspiro AB, ”Extra bolagsstämma”, Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, eller per telefax 08-441 19 10, eller per e-mail: shareholdersmeeting@aspiro.com eller via bolagets hemsida www.aspiro.com, senast tisdagen den 15 november 2005, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före fredagen den 11 november 2005 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Val av styrelseledamöter 8. Bestämmande av antalet styrelsesuppleanter 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 10. Beslut om ändring av bolagsordningen 11. Stämmans avslutande Fullständig kallelse, se bifogad PDF-fil. Stockholm i oktober 2005 Styrelsen

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Prenumerera

Dokument & länkar