Kallelse till årsstämma i Aspiro AB (publ)

Styrelsen i Aspiro AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 19 maj 2011 klockan 14.00. Valberedningen föreslår stämman omval till styrelsen av Peter Pay, Lars Boilesen, Åsa Sundberg och Gisle Glück Evensen. För nyval föreslås Trond Berger. Trond Berger föreslås väljas till styrelsens ordförande. Se fullständig kallelsetext nedan.

Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till årsstämma enligt följande.

Datum            torsdagen den 19 maj 2011

Tid                 kl. 14.00

Plats              Aspiros kontor, Östermalmsgatan 87 D i Stockholm

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 13 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast samma dag kl. 16.00, under adress Aspiro AB, ”Årsstämma”, Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00, per telefax 040-57 97 71 eller per e-post inbox@aspiro.com. Anmälan kan också göras direkt på Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer, antal aktier samt det antal biträden (max två stycken) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.aspiro.com. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per fredagen den 13 maj 2011 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern­redo­visningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

9. Beslut om

   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultat­räkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december
      
2010;

   b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fast­ställda balans­räkningen;

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direkt­ören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

11. Beslut om arvode till styrelseledamöter.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Stämmans avslutande.

Stämmoordförande (punkt 2)

Bolagets valberedning har föreslagit att advokat Robert Ohlsson skall väljas till stämmoordförande.

Resultatdisposition (punkt 9b)

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:

Överkursfond                                                                      1 335 000,00

Balanserat resultat från föregående år                               13 661 790,05

Årets resultat                                                                    -42 833 363,53

Ansamlad förlust                                                              -27 836 573,48

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust disponeras enligt följande:

Överförs i ny räkning                                                        -27 836 573,48

Summa                                                                            -27 836 573,48                     

Val av styrelse samt fastställande av arvoden (punkt 10-12)

Valberedningen som består av Gisle Glück Evensen, Schibsted ASA, Björn Franzon, Swedbank Robur Fonder, samt Odd Winger har underrättat bolaget om att de avser föreslå stämman följande.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. För omval föreslås Peter Pay, Lars Boilesen, Åsa Sundberg och Gisle Glück Evensen. För nyval föreslås Trond Berger. Trond Berger föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Trond Berger, född 1957, är civilekonom och CFO i Schibsted ASA och har tidigare varit anställd i bl.a. Nycomed ASA och Arthur Andersen.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelseledamöterna sammanlagt uppgår till 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2010. Riktlinjerna innebär företrädesvis att det för bolagsledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till 50 % av den fasta lönen samt kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, huvudsakligen avseende bolagets finansiella resultat. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman. Pensionsålder skall vara 65 år och kostnader för pensioner skall huvudsakligen motsvara kostnader för ITP-plan. Uppsägningstid och avgångsvederlag för ledande befattningshavare skall tillsammans inte motsvara mer än 18 månadslöner.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna det nya anställningsavtal som styrelsen ingick med VD Gunnar Sellæg den 17 februari 2011, innebärande en ersättning vid uppsägning om totalt 18 månadslöner med fördelning 6 månaders uppsägningstid och 12 månaders avgångsvederlag. Med hänvisning till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Aspiro som årsstämman beslutat om den 20 maj 2010, var styrelsens beslut att ingå detta avtal villkorat av att årsstämman 2011 godkänner detsamma.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.aspiro.com. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens fullständiga förslag under punkterna 13 liksom revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts kommer senast från och med torsdagen den 5 maj 2011 att finnas tillgängliga hos bolaget samt skickas till de aktieägare som så begär och till samtliga som anmält sitt deltagande vid stämman. Dessutom kommer handlingarna och förslagen att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.aspiro.com.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 190.538.115.

Stockholm i april 2011

Styrelsen

ASPIRO AB

För mer information, vänligen kontakta:

Kristin Castillo Eldnes
IR- och informationschef
Tel: +47 908 07 389
e-post: kristin.eldnes@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik position som världens enda leverantör av kompletta streamingtjänster för tv och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänst WiMP direkt till konsumenter på utvalda marknader. Aspiro har mer än tio års erfarenhet inom mobilteknik och detaljhandel i norra Europa och tjänster levereras till partners över hela världen, exempelvis Deutsche Telekom, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel och VG. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Omsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick 2010 till 266 MSEK och företaget har cirka 117 anställda.

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Prenumerera