Kallelse till årsstämma i Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ) håller årsstämma måndagen den 14 maj 2012 klockan 12.00 på Grev Turegatan 19 i Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast samma dag, gärna före kl. 16.00, under adress Aspiro AB, ”Årsstämma”, Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00, per telefax 040-57 97 71 eller per e-post inbox@aspiro.com. Anmälan kan också göras direkt på Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.aspiro.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast torsdagen den 10 maj 2012. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per tisdagen den 8 maj 2012 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Godkännande av dagordning.

5.       Val av justeringsmän.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.       Verkställande direktörens redogörelse.

8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen 
          och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande huruvida riktlinjer för ersättning till 
          ledande befattningshavare har följts.

9.       Beslut om

                   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
                       och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2011;

                   b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

                   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.     Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.

11.     Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisor(er).

12.     Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

13.     Val av revisor(er).

14.     Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15.     Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-13)

Valberedningen inför årsstämman 2012, som har bestått av Trond Berger för Schibsted ASA, Björn Franzon för Swedbank Robur Fonder och privata aktieägaren Odd Winger, har vid tidpunkten för publicering av denna kallelse inte informerat Bolaget om sina förslag avseende punkt 2 samt punkterna 10-13 på dagordningen. Bolaget har därför inte kunnat inkludera några förslag till dessa ärenden i denna kallelse. Bolaget kommer dock att offentliggöra valberedningens förslag så fort Bolaget får kännedom om dessa.

Styrelsens förslag

Resultatdisposition (punkt 9b)

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:

Överkursfond                                           4 670 313,00

Balanserat resultat från föregående år    -29 171 573,48

Årets resultat                                        -39 626 026,55

Ansamlad förlust                                   -64 127 287,03

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande:

Överförs i ny räkning                            -64 127 287,03

Summa                                                -64 127 287,03

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2011. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att det för bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställ­ningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig lön, vilken ska vara begränsad till 50 % av den fasta lönen samt kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, huvudsakligen avseende bolagets finansiella resultat. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman. Pensionsålder ska vara 65 år och kostnader för pensioner ska huvudsakligen motsvara kostnader för ITP-plan. Uppsägningstid och avgångs­vederlag för ledande befattningshavare ska tillsammans inte motsvara mer än 18 månadslöner.

C.UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens fullständiga förslag under punkt 14 kommer senast från och med måndagen den 23 april 2012 att finnas tillgängliga hos bolaget samt skickas till de aktieägare som så begär. Dessutom kommer handlingarna att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.aspiro.com.

E.ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 206.260.016.

_____________________

Stockholm i april 2012

Styrelsen

ASPIRO AB (publ)

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar